Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

22. 12. 2017

Resolucija o nacionalnem programu za izobraževanje odraslih v RS do leta 2010

Uveljavljanje globalne informacijske družbe temelji na vse hitrejših tehnoloških, gospodarskih in družbenih spremembah, ki terjajo vse večjo prožnost ljudi. Nujni pogoj za večanje učinkovitosti sodobnih družb je pospešen razvoj človeških virov, pri katerem dobiva vse večjo vlogo vseživljenjsko učenje in v njegovem okviru izobraževanje odraslih.

Tudi zahteve razvitega trga dela v ospredje vse bolj postavljajo sposobnost nenehnega prilagajanja hitrim spremembam in potrebo po vseživljenjskem učenju. Od tega je v veliki meri odvisna sposobnost posameznika, da dobi zaposlitev in jo tudi obdrži.

Razvoj izobraževanja in učenja odraslih je ključni dejavnik za višanje ravni znanja in usposobljenosti za različne življenjske vloge, izboljševanje kakovosti življenja vsakega posameznika, izenačevanje možnosti in povečevanje socialne vključenosti, kar je vse nujni pogoj za uspešen razvoj gospodarstva in uveljavljanje demokracije. Hitro spreminjajoče se razmere pa zahtevajo tudi ustrezno odzivnost izobraževalnega sistema tako na ravni izobraževanja mladih kot tudi stalnega izobraževanja in usposabljanja odraslih za osebnostni razvoj in za potrebe trga dela.

Izobraževanje odraslih v Sloveniji je ob njenem vključevanju v Evropsko unijo pred novimi izzivi. Tudi naša država bo morala prispevati svoj delež k uresničevanju lizbonskega cilja, po katerem bi morala Evropa postati “najbolj konkurenčno in dinamično, na znanju zasnovano gospodarstvo na svetu, sposobno trajnostne gospodarske rasti, z več in boljšimi delovnimi mesti ter večjo socialno kohezijo”. Evropska unija je tako izpostavila soodvisnost ravni izobraženosti prebivalstva, gospodarske rasti in zaposlovanja oziroma ustvarjanja novih delovnih mest. Izobrazba posameznika torej ni sama sebi namen, ampak je v funkciji aktivnega vključevanja v družbeno življenje, slednje pa se danes meri predvsem z zmožnostjo aktivne vključitve na trg dela. Tudi v Državnem razvojnem programu Slovenije za obdobje 2001-2006(*1), je poudarjena medsebojna povezanost znanja in konkurenčnosti z naslednjo razvojno vizijo: “Slovenija – na znanju temelječa družba z mednarodno konkurenčno ekonomijo ter trajnostnim, regionalno uravnoteženim razvojem”.

Preberi

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content