Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

8. 11. 2017

a/a

Informacije javnega značaja

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Andragoški center Republike Slovenije (ACS)

Odgovorna uradna oseba:

dr. Nataša Potočnik, direktorica

Datum prve objave kataloga:

April 2006

Datum zadnje spremembe:

Maj 2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

https://www.acs.si/

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Opis delovnega področja organa

Podlago delu Centra predstavlja Odlok o ustanovitvi ACS (Ur.l. RS, št. 18/1991) ter Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Andragoškega centra Slovenije (Ur. l. RS, št.12/99 in Ur. l. RS, št. 76/08), ki določa temeljne naloge ACS. Te so:

 • pripravlja strokovne podlage za razvoj izobraževanja odraslih ter njegovo sistemsko urejanje,
 • pripravlja strokovne podlage za spremljanje in ocenjevanje stanja in razvoja izobraževanja odraslih v državi z vidika razvojnih potreb in možnosti družbe, z vidika kakovosti in mednarodne primerljivosti in pripravlja ustrezne ukrepe za pospeševanje izobraževanja odraslih,
 • razvija in uvaja projekte za pospeševanje izobraževanja odraslih, širjenje izobraževalnih možnosti prebivalcev in dvig kvalitete izobraževanja odraslih,
 • opravlja naloge, povezane s pripravo, uresničevanjem in spremljanjem izvajanja nacionalnega programa izobraževanja odraslih,
 • izvaja evalvacije in spremlja poskuse,
 • opravlja raziskovalno in razvojno ter drugo ekspertno delo na področju izobraževanja odraslih,
 • razvija, organizira in izvaja izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za andragoško delo in drugih, ki potrebujejo pri svojem delu andragoško znanje,
 • opravlja svetovalno delo in nudi strokovno pomoč organizacijam na področju izobraževanja odraslih, andragoškim delavcem in pristojnim upravnim organom,
 • razvija metodologijo za pripravo programov za izobraževanje odraslih,
 • opravlja knjižničarsko dejavnost in vzdržuje programoteko in medioteko na področju izobraževanja odraslih,
 • pripravlja in izdaja publikacije in druga gradiva za izobraževanje odraslih,
 • razvija in vzdržuje informacijski sistem; druge infrastrukturne dejavnosti, potrebne za razvoj izobraževanja odraslih,
 • pripravlja strokovne podlage za odločanje o zadevah iz pristojnosti strokovnega sveta za izobraževanje odraslih.

V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka opravlja center naloge, določene s 27., 28. in 29. členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) ter s 23. členom zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96).

Center pri opravljanju svojih nalog sodeluje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Osnovna dejavnost zavoda, osnovne in posebne naloge so smiselno tematsko in razvojno zaokrožene v štiri
središča:

 • Središče za raziskave in razvoj,
 • Središče za svetovanje in vrednotenje,
 • Središče za kakovost in izobraževanje ter
 • Promocijsko in informacijsko središče

Za poslovno, organizacijsko, administrativno in informacijsko podporo je zadolžena Služba za podporo, ki jo vodi direktorica.

Organigram organa

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Kontaktni podatki uradne osebe

Ana Peklenik01 5842 547ana.peklenik@acs.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa

Državni predpisi

Predpisi EU

Dostop do zakonodaje Evropske unije

Seznam strateških in programskih dokumentov

Na evropski ravni:

Na nacionalni ravni:

2.d Seznam predlogov predpisov

Register predpisov Slovenije (predlogi)

2e. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Program dela, kadrovski in finančni načrt ACS (aktualne najdete v Digitalni bralnici):

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij
 • preko spleta: https://www.acs.si/
 • fizični dostop: na sedežu ACS, Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, po predhodni najavi.

 

4. Stroškovnik, cenik in pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Cenik za posredovanje informacij javnega značaja

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega
značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis) na podlagi 17. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. št 24/16 in 146/22).

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content