Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

Središča za samostojno učenje

Svetovanje
Naziv projektaSredišča za samostojno učenje
Časovni okvirod leta 1993
FinancerMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Kontaktna osebaUrška Pavlič
T: 01 5842 581
E: urska.pavlic@acs.si
NAMEN

V središčih za samostojno učenje (SSU) lahko odrasli samostojno pridobivajo, utrjujejo in nadgrajujejo svoje znanje. Učenje poteka samostojno, udeležencem pa pri izbiri učnih gradiv in načina učenja pomagajo strokovno usposobljeni svetovalci. V SSU so na voljo gradiva za samostojno učenje, sodobna učna tehnologija ter strokovna in svetovalna pomoč osebja v SSU.

Preberi več

V središčih se odrasli lahko učijo različnih vsebin kot so npr. računalništvo, različni tuji jeziki, slovenski jezik, matematika ter mnoge druge zanimive vsebine. Učijo se s pomočjo gradiv za samostojno učenje (CD/DVD, priročniki, učbeniki, spletna gradiva ipd.), pri učenju pa lahko uporabljajo tudi različne leksikone, slovarje in druge učne pripomočke.

CILJI

Cilji, na katerih temelji delovanje SSU, so:

 • zagotavljanje možnosti neformalnega izobraževanja na način brezplačnega organiziranega samostojnega učenja čim širšemu krogu ljudi;
 • širjenje kulture samostojnega učenja in dvig izobrazbene ravni prebivalstva;
Preberi več
 • spodbujanje in motiviranje posameznikov k učenju (pridobivanje novih znanj, utrjevanje starih znanj, širjenje pomena vseživljenjskega izobraževanja);
 • približevanje potrebam odraslih (dostopnost, prosta izbira vsebin in virov, časa in tempa učenja), pri čemer je posebna pozornost namenjena tistim, ki jim fizične ali časovne ovire preprečujejo vključitev v organizirane oblike učenja, samostojno učenje s pomočjo informacijsko komunikacijske tehnologije jim ustreza bolj kot druge oblike učenja, druge oblike učenja so jim nedostopne zaradi finančnih omejitev;
 • zagotavljanje ustrezne informiranosti ljudi in ciljnih skupin (letaki, oglasi, ipd.) o možnosti organiziranega samostojnega učenja;
 • utrjevanje odgovornosti posameznika za napredovanje v lastnem znanju;
 • zagotavljanje novih, fleksibilnih in v svetu uveljavljenih oblik izobraževanja;
 • priprava učnega gradiva in gradiv za samostojno učenje in v stalnem bogatenju izobraževalnih programov;
 • uresničevanje sporočil iz Memoranduma o vseživljenjskem učenju.
OPIS

Središča za samostojno učenje (SSU) so namenjena vsem odraslim, ki jim iz kakršnih koli razlogov tradicionalno učenje in izobraževanje nista dostopna ali jim ne ustrezata. Učenje v središčih je za udeležence brezplačno, saj ga sofinancira MIZŠ.

Preberi več

Z razvojem organiziranega samostojnega učenja je ACS začel leta 1993 z željo po vzpostaviti in širjenju kulture organiziranega samostojnega učenja v Sloveniji. SSU so razpršena po vsej Sloveniji. V letu 2020 deluje v mreži SSU 40 središč in 2 podružnici na LU Velenje (Nazarje in Šoštanj), kjer udeleženci samostojno in brezplačno utrjujejo in pridobivajo znanje ob podpori strokovnih delavcev SSU.

Andragoški center Slovenije zagotavlja svetovalno, razvojno in strokovno podporo mreži SSU, skrbi za vzdrževanje in posodabljanje portala SSU in spremljanje delovanja SSU s pomočjo računalniške aplikacije SSU. Delovanje SSU, ki dosegajo kriterije, opredeljene s Pravilnikom o standardih in normativih za financiranje in izvajanje javne službe na področju izobraževanja odraslih (Uradni list RS, št. 180/20), sofinancira MIZŠ.

S svetovalno dejavnostjo pri samostojnem učenju odraslim zagotavljamo organizirano učno okolje in strokovno podporo pri učenju, ki jo nudi svetovalec SSU. Strokovna in svetovalna podpora je zagotovljena pri (Smernice za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba, 2020):

 • ugotavljanju interesov, učnih potreb in stopnje predznanja odraslih za določeno vsebino oziroma področje,
 • načrtovanju in spremljanju individualnega učenja odraslih pri samostojnem učenju,
 • motiviranju, spodbujanju in opolnomočenju odraslega za samostojno učenje,
 • uporabi gradiva, učnih virov in tehnologije pri samostojnem učenju,
 • posredovanju znanja o učenju, metodah in tehnikah učenja,
 • usmerjanju učnega procesa,
 • spremljanju napredovanja odraslih pri učenju.
AKTIVNOSTI

V projektu izvajamo naslednje aktivnosti:

 • strokovna podpora in svetovalna pomoč mreži SSU,
 • skrb za kakovost, razvoj in vrednotenje delovanja SSU (spremljanje in analiza potreb na nacionalni ravni, ad hoc evalvacije, raziskovanje trendov OSU, razvoj podpornih dejavnosti za ranljive skupine za pridobivanje temeljnih zmožnosti za OSU, spremljanje novosti in dobrih praks v tujini, sodelovanje z MIZŠ pri pripravi strokovnih podlag, smernic in drugih dokumentov),
Preberi več
 • načrtovanje, razvoj, posodabljanje in izvajanje temeljnega usposabljanja (TU) in programov izpopolnjevanja,
 • razvoj in urejanje učnih gradiv, portala, aplikacije, skupne dokumentacije in baz podatkov o delovanju SSU in dejavnostih OSU.
KLJUČNI DOSEŽKI

V zadnjem letu so ključni dosežki projekta :

 • 9.908 udeležencev,
 • redno vzdržujemo in posodabljamo aplikacijo SSU (za spremljanje izvajanja SSU),
 • vzdržujemo in posodobljamo spletni portal SSU (za povezovanje izvajalcev SSU, za gradiva ipd.).

Več v Smernicah za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba in poročilu Priporočila za posodobitev modela SSU in modela BZ.

 

https://portalssu.acs.si/

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content