Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

Kompetence strokovnih delavcev 2018–2022

Andragoško spopolnjevanje
Naziv projektaKrepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022 (krajše Kompetence strokovnih delavcev 2018–2022)
Časovni okviroktober 2018 – september 2022
Vrednost projektaSkupna vrednost projekta je 2.813.809,99 EUR, od tega je prispeval Evropski socialni sklad 2.251.047,99 EUR, MIZŠ pa 562.762,00 EUR. Vrednost projekta na ACS je 72.700 EUR.
FinancerjaNaložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Kontaktna osebadr. Tanja Možina
T: 01 5842 577
E: tanja.mozina@acs.si
Skrbnik pogodbeVlasta Šemrov, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
NAMEN

Namen projekta je izboljšanje in poglabljanje tistih kompetenc, ki jih strokovni sodelavci nujno potrebujejo na delovnem mestu zaradi nenehnih sprememb narave dela. Z upoštevanjem aktualnega razvoja sistema vzgoje in izobraževanja bo v okviru projekta potekala implementacija in nadgradnja rezultatov in znanj, razvitih v obdobju 2007-2013 in 2014-2018, in sicer v obliki izvajanja profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev.

CILJI

Temeljni cilji v projektu so usposobiti strokovne sodelavce za:

 • razlikovanje, razvijanje in ustrezno rabo podjetništva kot pristopa in podjetnosti kot lastnosti,
 • vseživljenjsko učenje,
 • obvladovanje načrtovanja vseživljenjske kariere,
Preberi več
 • jezikovne kompetence strokovnih delavcev,
 • inovativni pristop v poučevanju,
 • vodenje javnega zavoda z uporabo IKT in razvoj digitalnih kompetenc,
 • ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti z in za uporabo podatkov NPZ in mature kot podpora procesom samoevalvacije in izboljšanje učenja in poučevanja,
 • spodbujanje preventivnih dejavnosti na področju duševnega in telesnega zdravja ter dejavnosti na področju socialnega in čustvenega učenja kot prispevka k ustvarjanju varnega in zdravega učnega okolja,
 • spodbujanje dejavnosti na področju trajnostnega razvoja.
OPIS

Nosilec projekta je Zavod RS za šolstvo, Andragoški center Slovenije (ACS) pa je v projektu konzorcijski partner. V projektu sodelujejo še: Šola za ravnatelje, Državni izpitni center (RIC Ljubljana), Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) ter Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD).

Preberi več

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Ciljna skupina projekta so strokovni delavci na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih.

Usposabljanja so namenjena:

 • kolektivom vzgojno-izobraževalnih organizacij,
 • strokovnim delavcem posameznih področij in predmetov,
 • vodstvenim delavcem.
KLJUČNI DOSEŽKI

V delu projekta, ki ga izpeljujemo na ACS, so načrtovani naslednji ključni dosežki:

 • izpeljali bomo 47 programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja,
 • v programe se bo vključilo 887 udeležencev.

V letu 2022 bomo izpeljali 12 programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja:

 • Uporaba sodobnih spletnih omrežij in informacij za učinkovitejše delo izobraževalcev odraslih IV,
 • Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja odraslih,
 • Coaching v izobraževanju odraslih II,
 • Spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih IV,
 • Notranji sistem kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle III,
 • Uporaba IKT orodij za dejavno sodelovanje udeležencev pri izobraževanju na daljavo,
 • Spopolnjevanje za strokovne delavce v središčih za samostojno učenje IV,
 • Spopolnjevanje za svetovalce v svetovalnih središčih ISIO VII,
 • Spopolnjevanje za svetovalce v svetovalnih središčih ISIO VIII,
 • Spopolnjevanje za svetovalce v svetovalnih središčih ISIO IX,
 • Spopolnjevanje za svetovalce v svetovalnih središčih ISIO X,
 • Spopolnjevanje za učitelje in organizatorje izobraževanja odraslih ter druge strokovne delavce v programu Osnovna šola za odrasle IV.

Do sedaj smo v projektu izpeljali 35 programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja, v katere se je skupno vključilo 675 udeležencev.

Preberi več

Leta 2021 smo izpeljali 11 programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja, v katere se je skupno vključilo 217 udeležencev.

Izpeljani programi andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja so:

 • Razvijanje poklicne identitete izobraževalca odraslih II,
 • Spopolnjevanje za strokovne delavce v središčih za samostojno učenje III,
 • Učinkovita komunikacija in odzivanje na konfliktne situacije v skupinah odraslih udeležencev II,
 • Uporaba sodobnih spletnih omrežij in informacij za učinkovitejše delo izobraževalcev odraslih III,
 • Spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih III,
 • Temeljno usposabljanje za svetovalce v središčih ISIO,
 • Obrnjeno učenje in sodobni pristopi k učenju,
 • Temeljno usposabljanje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih,
 • Spopolnjevanje za učitelje in organizatorje izobraževanja odraslih ter druge strokovne delavce v programu Osnovna šola za odrasle III,
 • Spopolnjevanje za svetovalce v svetovalnih središčih ISIO V,
 • Spopolnjevanje za svetovalce v svetovalnih središčih ISIO VI.

V letu 2020 smo izpeljali 13 programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja, v katere se je skupno vključilo 242 udeležencev.

Izpeljani programi andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja so:

 • Razvijanje poklicne identitete izobraževalca odraslih I,
 • Coaching v izobraževanju odraslih I,
 • Spopolnjevanje za svetovalce v središčih ISIO III,,
 • Uporaba sodobnih spletnih omrežij in informacij za učinkovitejše delo izobraževalcev odraslih I,
 • Spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih II,
 • Spopolnjevanje za strokovne delavce v središčih za samostojno učenje II,
 • Spopolnjevanje za svetovalce v središčih ISIO IV,
 • Program temeljnega usposabljanja za mentorje študijskih krožkov,
 • Program usposabljanja za izvajalce programa Opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov (z dodatkom za mladoletnike – prosilce za mednarodno zaščito),
 • Sprotno spremljanje kakovosti in poglobljena samoevalvacija v organizaciji, ki izobražuje odrasle,
 • Notranji sistem kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle II,
 • Spopolnjevanje za učitelje in organizatorje izobraževanja odraslih ter druge strokovne delavce v programu Osnovna šola za odrasle II,
 • Učinkovita komunikacija in odzivanje na konfliktne situacije v skupinah odraslih udeležencev I.

V letu 2019 smo izpeljali 11 programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja, v katere se je skupno vključilo 216 udeležencev.

Izpeljani programi andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja so:

 • Usposabljanje za medkulturne kompetence in medkulturni dialog za svetovalce in druge izobraževalce odraslih,
 • Uporaba sodobnih spletnih omrežij in informacij za učinkovitejše delo izobraževalcev odraslih,
 • Spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih I,
 • Osebni izobraževalni načrt za boljše vključevanje priseljencev v izobraževanje, usposabljanje in družbo I,
 • Priprava interaktivnega izobraževanja I,
 • Opredeljevanje in merjenje učinkov v organizaciji, ki izobražuje odrasle I,
 • Spopolnjevanje za svetovalce v središčih ISIO I,
 • Spopolnjevanje za svetovalce v središčih ISIO II,
 • Spopolnjevanje za strokovne delavce v središčih za samostojno učenje I,
 • Notranji sistem kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle I,
 • Spopolnjevanje za učitelje in organizatorje izobraževanja odraslih ter druge strokovne delavce v programu Osnovna šola za odrasle I.

© 2022 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content