Andragoški center Slovenije

Andragoški

a/a

Kompetence strokovnih delavcev 2018–2022

podrocje
Naziv projektaKrepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022 (krajše Kompetence strokovnih delavcev 2018–2022)
Časovni okviroktober 2018 – september 2022
Vrednost projektaSkupna vrednost projekta je 2.363.810 EUR, od tega je prispeval Evropski socialni sklad 1.891.048 EUR, MIZŠ pa 472.762 EUR.
Vrednost projekta na ACS je 72.700 EUR.
FinancerjaEvropska unija iz Evropskega socialnega sklada
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Kontaktna osebadr. Tanja Možina
T: 01 5842 577
E: tanja.mozina@acs.si
Skrbnik pogodbeVlasta Šemrov, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
NAMEN

Namen projekta je izboljšanje in poglabljanje tistih kompetenc, ki jih strokovni sodelavci nujno potrebujejo na delovnem mestu zaradi nenehnih sprememb narave dela. Z upoštevanjem aktualnega razvoja sistema vzgoje in izobraževanja bo v okviru projekta potekala implementacija in nadgradnja rezultatov in znanj, razvitih v obdobju 2007-2013 in 2014-2018, in sicer v obliki izvajanja profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev.

CILJI

Temeljni cilji v projektu so usposobiti strokovne sodelavce za:

 • razlikovanje, razvijanje in ustrezno rabo podjetništva kot pristopa in podjetnosti kot lastnosti,
 • vseživljenjsko učenje,
 • obvladovanje načrtovanja vseživljenjske kariere,
Preberi več
 • jezikovne kompetence strokovnih delavcev,
 • inovativni pristop v poučevanju,
 • vodenje javnega zavoda z uporabo IKT in razvoj digitalnih kompetenc,
 • ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti z in za uporabo podatkov NPS in mature kot podpora procesom samoevalvacije in izboljšanje učenja in poučevanja,
 • spodbujanje preventivnih dejavnosti na področju duševnega in telesnega zdravja ter dejavnosti na področju socialnega in čustvenega učenja kot prispevka k ustvarjanju varnega in zdravega učnega okolja,
 • spodbujanje dejavnosti na področju trajnostnega razvoja.
OPIS

Nosilec projekta je Zavod RS za šolstvo, Andragoški center pa je v projektu konzorcijski partner. V projektu sodelujejo še: Šola za ravnatelje, Državni izpitni center (RIC Ljubljana), Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) ter Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD).

Preberi več

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Ciljna skupina projekta so strokovni delavci na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih.

Usposabljanja so namenjena:

 • kolektivom vzgojno-izobraževalnih organizacij,
 • strokovnim delavcem posameznih področij in predmetov,
 • vodstvenim delavcem.
KLJUČNI DOSEŽKI

V delu projekta, ki ga izpeljujemo na ACS, so načrtovani naslednji ključni dosežki:

 • izpeljali bomo 47 programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja,
 • v programe se bo vključilo 887 udeležencev.

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim