Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

Zeleni znak kakovosti

Kakovost
Naziv projektaZeleni znak kakovosti
Časovni okvirod leta 2004 dalje
FinancerMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Kontaktna osebaJasmina Orešnik Cunja
T: 01 584 25965
E: jasmina.oresnik.cunja@acs.si
NAMEN

Zeleni znak kakovosti je namenjen motiviranju in nagrajevanju organizacij, ki izobražujejo odrasle, za načrtnost in sistematičnost pri presojanju in razvijanju kakovosti lastnega dela. Je zunanja spodbuda ACS za sistematično delo pri razvoju notranjih sistemov kakovosti v izobraževalnih organizacijah za odrasle.

Organizacija, ki se ponaša s podeljenim zelenim znakom kakovosti, je organizacija, ki sistematično skrbi za svojo kakovost in kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih.

Preberi več

S podeljevanjem znaka organizacijam, ki izobražujejo odrasle, pomagamo pri izgradnji, ohranjanju in razvoju njihovih notranjih sistemov kakovosti. Znak ACS podeljuje od leta 2004.

CILJI

Temeljni cilji, ki smo si jih zastavili v projektu:

 • razviti zunanjo spodbudo za sistematično delo pri razvoju notranjih sistemov kakovosti v izobraževalnih organizacijah za odrasle,
 • spodbuditi izobraževalne organizacije, da delo pri presojanju in razvijanju kakovosti ne ostaja zgolj na ravni projektov, pač pa postane del njihove redne dejavnosti,
Preberi več
 • razviti kazalnike in merila, s pomočjo katerih bo mogoče strokovno in pregledno oceniti, ali je delo izobraževalnih organizacij pri presojanju in razvijanju kakovosti sistematično in načrtno ter kontinuirano,
 • prispevati k udejanjanju pravice javnosti do obveščenosti, katere so tiste organizacije za izobraževanje odraslih, ki imajo vpeljane sistematične načine za presojanje in razvijanje kakovosti lastnega dela,
 • promovirati izobraževalne organizacije za odrasle, ki sistematično in načrtno skrbijo za presojanje in razvijanje kakovosti lastnega dela.
OPIS

Pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti si pridobi organizacija, ki s pisno vlogo in dokazili dokaže, da dosega standarde in merila, opredeljena s Pravilnikom o podeljevanju in podaljševanju pravice do uporabe znaka kakovosti in podpiše Pravila uporabe znaka ter se s tem zaveže, da jih bo spoštovala.

Preberi več

Organizacija, ki ji je potekla pravica do uporabe zelenega znaka kakovosti POKI ali organizacija, ki želi prvič pridobiti pravico do uporabe znaka, lahko ACS pisno zaprosi za pravico do uporabe znaka. Vlogo za znak organizacije oddajo enkrat v letu preko posebne spletne aplikacije, za uporabo katere se njihovi predstavniki predhodno ustrezno usposobijo.

Organizacije, ki izpolnjujejo vsa zahtevana merila za pridobitev ali podaljšanje pravice do znaka, prejmejo potrdilo Andragoškega centra Slovenije o podeljeni pravici do uporabe Zelenega znaka kakovosti.

Organizacija mora za ohranitev znaka vsake tri leta dokazati, da sistematično izpeljuje procese sprotnega presojanja kakovosti in poglobljene samoevalvacije.

AKTIVNOSTI

Andragoški center Slovenije v projektu izvaja naslednje aktivnosti:

 • enkrat letno objavi javno povabilo izobraževalnim organizacijam za oddajo vloge za pridobitev oz. podaljšanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti,
 • nudi vsebinsko in tehnično podporo ter svetovanje izobraževalnim organizacijam pri pripravi in oddaji vloge,
 • razvija in dopolnjuje kazalnike in merila kakovosti, s pomočjo katerih se vrednotijo aktivnosti in dosežki izobraževalnih organizacij, potrebni za pridobitev Zelenega znaka kakovosti,
Preberi več
 • oblikuje Komisijo za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti (Komisija za Zeleni znak kakovosti),
 • Komisija za Zeleni znak kakovosti ovrednoti prispele vloge in sprejme odločitev o tem ali se izobraževalni organizaciji podeli oz. podaljša pravica do Zelenega znaka kakovosti,
 • Komisija organizaciji, ki sodelujejo v postopkih za Zeleni znak kakovosti, posreduje strokovno povratno informacijo o tem, kako je razvit njen notranji sistem kakovosti,
 • vzdržuje spletni register nosilcev Zelenega znaka kakovosti.
KLJUČNI DOSEŽKI

V projektu smo doslej dosegli naslednje ključne dosežke:

 • razvita zunanja strokovna spodbuda Zeleni znak kakovosti, ki nagrajuje izobraževalne organizacije za sistematično delo pri presojanju in razvijanju kakovosti izobraževanja odraslih,
 • razvita infrastrukturna in svetovalna podpora za izobraževalne organizacije, ki se potegujejo za pridobitev Zelenega znaka kakovosti,
 • konstantno oz. naraščajoče število izobraževalnih organizacij, ki s pridobitvijo oz. podaljšanjem pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti, dokazujejo da načrtno in sistematično skrbijo za kakovost lastnega dela. V letu 2021 ima 38 organizacij, ki izobražujejo odrasle, pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti.

https://kakovost.acs.si/vsebina/projekti-in-naloge/zeleni-znak-kakovosti

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content