Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

8. 11. 2017

a/a

Svetovanje

image

Svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih razvijamo na več področjih:

  • strokovni in širši javnosti zagotavljamo svetovanje o vseh vprašanjih in izzivih, povezanih z izobraževanjem in učenjem odraslih,
  • razvijamo model Informativno-svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih – ISIO, ki smo ga vpeljali v mrežo svetovalnih središč za izobraževanje odraslih – središč ISIO, od 2021 dalje pa je dejavnost središč ISIO umeščena v izvajanje svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba,
  • razvijamo in pripravljamo strokovna gradiva, baze podatkov, usposabljanja za svetovalce idr.,
  • sodelujemo pri pripravi sistemskih in strokovnih dokumentov s področja IO, predvsem z vidika umeščanja svetovalne dejavnosti v IO v sistem IO, sodelujemo z drugimi svetovalnimi omrežji pri razvoju in umeščanju področja v sistem vzgoje in izobraževanja,
  • povezujemo se z domačimi in tujimi partnerji ter sodelujemo tako v mednarodnih projektih kot v projektih ESS.

 Svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih smo sprva zagotavljali strokovni in širši javnosti tako preko osebnega informiranja in svetovanja kot preko telefona, elektronske pošte in od leta 1999 do 2020 preko e-Svetovalnega kotička.

Ob koncu devetdesetih let smo začeli razvijati model Informativno-svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih – ISIO, ki smo ga vpeljali v mrežo regionalnih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih – središč ISIO. Dejavnost središč ISIO je umeščena v svetovalno dejavnost v IO, ki se kot javna služba od 2021 dalje izvaja pri vseh javnih organizacijah za IO – ljudskih univerzah (2021 na 34, od 2022 pa na 35 organizacijah). Strokovne podlage za izvajanje svetovalne dejavnosti v IO so utemeljene v Smernicah za izvajanje svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba (sprejete junija 2020 na Strokovnem svetu za izobraževanje odraslih – SSIO).

Od leta 2009  posebno pozornost namenjamo razvijanju in presojanju kakovosti svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki je tudi v javni službi pomemben del svetovalne dejavnosti.

Razvijamo tudi  strokovna gradiva, vodila, baze podatkov ter pripomočke za kakovostno in učinkovito delo svetovalcev v izobraževanju odraslih. Večina teh gradiv je dostopna na spletni knjižni polici. Za svetovalce v izobraževanju odraslih razvijamo in izpeljujemo različna usposabljanja, ki odražajo aktualnost potreb na tem področju. Posebno pozornost namenjamo  razvijanju svetovanja za ranljive skupine odraslih.

Svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih v slovenskem prostoru razvijamo tudi kot partnerji oziroma koordinatorji mednarodnih projektov in v okviru projektov ESS.

Na mednarodnem področju smo bili:

  • v letih 2000–2003 zelo aktivni v projektu EBIS – Razvoj izobraževanja odraslih v JV Evropi,
  • v letih 2007–2009 smo sodelovali v inovativnem projektu Leonardo da Vinci Svetovanje na delovnem mestu (Guidance at the workplace – Guidance merger 2),
  • v letih 2015–2018 smo bili partner pri projektuErasmus+, KA3, Svetovanje odraslim v izobraževanju – Guidance an Orientation for Adult Learners – GOAL (nosilni partner v Sloveniji je bilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, poleg ACS pa je kot partner sodeloval tudi CPI).

V letih 2020–2022 smo partner pri projektu Erasmus+, KA2, Svetovanje za ocenjevanje in vrednotenje spretnosti za manj izobražene odrasle – Guidance for Low-skilled Adults towards Skills Assessment and Validation – GLAS (nosilec projekta je CIK Trebnje).

V letih 2021–2023 smo partner pri projektu Erasmus+, KA2, Poti v družbo: Vključevanje mladih – vključujoč in transformativni okvir za vse (YouthReach: Outreach – Inclusive and Transformative Framework for All).

V letih 2022–2024 smo partner pri projektu Erasmus+, KA2, Terensko delo v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih za zaposlene iz depriviligiranih okolij (Reach Out to the ‘Left-Behind’ – improving guidance for working persons from the underprivileged milieu).

S sofinanciranjem ESS in MIZŠ smo v preteklosti izpeljali več projektov, v okviru katerih smo razvijali tudi vsebine in usposabljanja za področje svetovanja v izobraževanju odraslih. Izpostavimo le zadnja  dva:

Marca 2022 smo uspešno zaključili šestletni projekt ESS Strokovna podpora informativno-svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022.

Pri izmenjavi znanja in izkušenj ter pri umeščanju področja v sistem vzgoje in izobraževanja redno sodelujemo tudi z drugimi svetovalnimi omrežji v slovenskem prostoru. Preko svojega člana aktivno sodelujemo v nacionalni Strokovni skupini za vseživljenjsko karierno orientacijo (VKO). Največ se povezujemo z Zavodom RS za zaposlovanje,  Zavodom RS za šolstvo,  Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, Centrom RS za poklicno izobraževanje, Skladom RS za razvoj kadrov in štipendije, Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije.

Od svetovanja do znanja.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content