Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

Vrednotenje programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

Raziskovanje
Naziv projektaVrednotenje programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile
Časovni okvir2017–2020
FinancerMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Kontaktna osebamag. Jasmina Mirčeva
T: 01 5842 590
E: jasmina.mirceva@acs.si
NAMEN PROJEKTA

Projekt je namenjen spremljanju in evalviranju projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (2017–2022), ki ga vodi in izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Namen vrednotenja je ugotoviti učinkovitost projekta pri opolnomočenju starejših zaposlenih na delovnem mestu, ohranjanju dela in podaljševanju delovne dobe, kar je v skladu z aktualnimi nacionalnimi dokumenti in razmerami na trgu dela.

Program in naloga vrednotenja programa se osredotočata na skupino zaposlenih, starejših od 45 let, zlasti pa starejših od 50 let.

CILJI

Sledili smo merljivim smernicam in ciljem:

 • ozaveščanje delodajalcev o negativnih gospodarskih gibanjih in potrebnih prilagoditvah;
 • koliko program pripomore h krepitvi kompetenc starejših zaposlenih;
 • koliko program zagotavlja podporo delodajalcem za učinkovito upravljanje starajoče se delovne sile.
Preberi več

Evalvacija programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile poteka na treh ravneh, in sicer na:

 • makro ravni, kjer se ugotavlja, koliko je projekt usklajen z mednarodnimi in nacionalnimi smernicami in dokumenti ter demografskimi spremembami v družbi;
 • mezo ravni, kjer se merijo učinki na ravni gospodarskih enot v posameznih regijah, in
 • mikro ravni, ki vrednoti vplive aktivnosti na ravni posameznika.

Evalvacija je zasnovana na formativni in sumativni ravni.

OPIS

Slovenija se uvršča med države EU z najhitrejšim naraščanjem deleža starejših prebivalcev. Po podatkih SURS-a se delež prebivalcev, starih 65 ali več let, vztrajno povečuje; v prvi polovici 2016 je delež znašal 18,7 % (SURS, 2017). Po podatkih EUROPOPA (EUROSTAT, 2011) bo v EU leta 2050, dvakrat toliko starejših kot otrok, Slovenija pa naj bi tako razmerje dosegla že leta 2035.

Preberi več

Skupina starejših je marginalizirana iz različnih razlogov: zaradi nadzastopanosti starejših v manj plačanih in nižje vrednotenih poklicih, ker so pogosto obravnavani kot manj fleksibilna delovna sila; zaradi nižjih vlaganj v starejše delavce, in prezgodnje upokojitve, ki je pogostokrat najenostavnejša rešitev pri kadrovskih spremembah. 

Izobraževanje in usposabljanje sta pogosto ključna za premostitev generacijskih razlik in ključna sestavina mnogih rešitev, strategij in politik, namenjenih izboljševanju kakovosti življenja in dela ter ohranjevanje delovnih mest višjih starostnih kategorij. Fleksibilnejša in manj ranljiva so pa tista podjetja, ki sistematično skrbijo za razvoj vseh zaposlenih. Ustrezna raven izobraževanja in usposobljenosti zaposlenih, ki omogoča pridobivanje širokega spektra ključnih kompetenc, je pomembna za doseganje višje konkurenčnosti podjetij in ohranjevanje delovnih mest. Hkrati je pomembna za osebni razvoj in doseganje večjega osebnega zadovoljstva.

AKTIVNOSTI

Evalvacija izbranih aktivnosti:

Preberi več
 • spremljanje uporabljene metodologije, ki jo je uporabljal Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije za pridobivanje podatkov;
 • pregled javnih povabil in razpisov za sofinanciranje aktivnosti v podjetjih;
 • spremljanje natečaja Starejšim prijazno podjetje;
 • ovrednotenje strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, namenjene vpeljavi ukrepov v podjetja;
 • spremljanje mednarodne konference in drugih promocijskih dogodkov programa ASI.
KLJUČNI DOSEŽKI

Vse ugotovitve, zbrane v projektu, smo objavili v zaključnem poročilu z naslovom Vrednotenje programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content