Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

Razvoj pismenosti (2009–2011)

Pismenost
Naziv projektaRazvoj pismenosti in priznavanje učinkov neformalnega učenja 2009–2011 (krajše Razvoj pismenosti 2009–2011)
Časovni okvirjanuar 2009 – december 2011
Vrednost projekta443.965,81 EUR
FinancerEvropski socialni sklad (85 %) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (15 %)
Skrbnik pogodbe na MIZŠMag. Marko Šiška
Kontaktna osebaVodja projekta Metka Svetina
NAMEN

S projektom smo želeli prispevati k razvoju metodologij in tehnik za ugotavljanje, merjenje in vrednotenje učinkov neformalnega učenja odraslih in še posebej pa k ustreznemu razvijanju kompetenc strokovnih delavcev v omrežju izobraževalcev odraslih za kakovostno izpeljavo teh postopkov. Z vidika ustreznosti, dostopnosti, kakovosti in učinkovitosti smo presojali tisti del neformalne izobraževalne ponudbe za odrasle, ki prispeva k razvoju pismenosti in ključnih kompetenc odraslih oziroma spodbuja k nadaljevanju ali ponovnemu vključevanju odraslih v izobraževanje, na trg dela ali v družbo.

CILJI

Projekt obsega dva vsebinska sklopa Razvoj pismenosti in Ugotavljanje in priznavanje učinkov neformalnega učenja.

Temeljni cilji sklopa Razvoj pismenosti so bili:

 • evalvacija javno veljavnih programov za razvoj pismenosti odraslih in programov za usposabljanje strokovnih delavcev,
 • oblikovanje strokovnih podlag in prenova programov za ciljne skupine in za strokovne delavce,
Preberi več
 • oblikovanje strokovnih podlag in scenarijev za razvoj 5 IKT gradiv za odrasle,
 • priprava in pilotna izvedba novega programa za mlade osipnike in programa za usposabljanje strokovnih delavcev,
 • promocija in obveščanje strokovne javnosti o rezultatih projekta.

Temeljni cilji sklopa Ugotavljanje in priznavanje učinkov neformalnega učenja so bili:

 • razviti orodja za ugotavljanje in priznavanje učinkov neformalnega učenja odraslih za potrebe zaposlovanja in nadaljnjega izobraževanja,
 • izdelati model za vrednotenje znanj, spretnosti in kompetenc in ga preizkusiti,
 • usposobiti strokovne delavce v CVŽU za izpeljavo postopkov identificiranja, dokumentiranja ter vrednotenja predhodno pridobljenih znanj ter nudenja svetovalne podpore,
 • preizkusiti in evalvirati model za ugotavljanje in vrednotenje učinkov ter preveriti možnosti za implementacijo rezultatov pilota v druge delujoče CVŽU,
 • izpeljati analizo o obsegu in postopkih vrednotenja predhodnega učenja na področju formalnega izobraževanja odraslih,
 • pripraviti skupne strokovne podlage za izvajanje in usmerjanje procesov vrednotenja predhodno pridobljenih znanj na področju učenja in izobraževanja odraslih.
OPIS

Projekt je izhajal iz ciljev, ki so zapisani v Operativnem programu razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, kjer je v razvojni prioriteti Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja posebej poudarjeno, da razvoj virov v sodobni družbi vse bolj temelji ne samo na formalnem, temveč tudi drugih, neformalnih oblikah in načinih učenja in izobraževanja. Elemente vseživljenjskega učenja je potrebno krepiti z vključevanjem in priznavanjem različnih oblik izobraževanja in učenja, z zagotavljanjem mehanizmov za vključevanje odraslih v izobraževanje tudi po pridobljeni osnovni usposobljenosti ter z zagotavljanjem potrebne infrastrukture za uresničevanje teh ciljev.

Preberi več

V okviru celotnega projekta smo opravili pomemben strokovni razmislek o tem, koliko smo v Sloveniji uspešni pri vključevanju ranljivih skupin odraslih v izobraževanje in usposabljanje in kakšne so dobre prakse ter smernice za nadaljnje delo izobraževalcev odraslih na tem področju v naslednjih letih. Naredili smo nekaj pomembnih korakov naprej pri razvoju koncepta vrednotenja in priznavanja ter pri umeščanju področja v izobraževanju odraslih. Srečevanje in povezovanje nosilcev različnih strokovnih in političnih dejavnosti na tem področju v skupno delovno skupino, izmenjava pogledov ter preučevanje primerov iz aktualne prakse vrednotenja in priznavanja pa lahko v prihodnje bistveno poveča možnosti tudi za celovito sistemsko ureditev področja priznavanja. Začeto delo bomo lahko nadaljevali v okviru nadaljevanja projekta v obdobju 2011–2014, pri čemer bo največji izziv vpeljevanje prenovljenih in novih programov v prakso ter soočanje z razvojnimi izzivi.

KLJUČNI DOSEŽKI

Doseženi rezultati projekta in njegov doprinos k razvoju področja razvoja pismenosti so:

 • tri samostojne evalvacijske študije, ki so prva nacionalna znanstvena presoja učinkov javno veljavnih programov za razvoj pismenosti odraslih v Sloveniji, odkar so bili razviti v sedanji obliki,
 • evalvacijski načrt, ki kot primer dobre metodološke prakse lahko služi izdelavi drugih podobnih načrtov,
Preberi več
 • publikacija Obrazi pismenosti
 • oblikovan in pilotno preizkušen nov, krajši program za mlade osipnike
 • opravljena konceptualna zasnova multimedijskih učnih gradiv za potrebe ranljivih ciljnih skupin,
 • prenova vseh programov tako na vsebinski, strukturni kot didaktični ravni,
 • razvita 4 orodja/instrumenti v podporo izpeljavi procesa vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja
 • opredeljen postopek vrednotenja predstavljen v metodološkem priročnika za izpeljavo postopkov vrednotenja.
 • strokovne podlage za sistemsko urejanje vrednotenja in priznavanja v izobraževanju odraslih
 • zloženka Razvoj pismenosti,
 • zloženka Ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja
 • zaključna konferenco projekta Za odrasle ustvarjamo nove priložnosti.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content