Andragoški center Slovenije

Andragoški

a/a

Razvoj pristopov andragoškega spopolnjevanja

podrocje
Naziv projektaRazvoj pristopov andragoškega spopolnjevanja
Časovni okvirstalna naloga
FinancerMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Kontaktna osebadr. Tanja Možina
T: 01 5842 577
E: tanja.mozina@acs.si
NAMEN

Naloga je namenjena raziskovalnemu in razvojnemu delu v podporo usposabljanju in spopolnjevanju osebja v izobraževanju odraslih in krepitvi njihovega strokovnega razvoja. Raziskovalne, (samo)evalvacijske in razvojne študije so namenjene ugotavljanju potreb izobraževalcev odraslih po andragoškem usposabljanju in spopolnjevanju ter raziskovanju značilnosti njihovega strokovnega razvoja.

Preberi več

Izsledki teh študij so podlaga za razvoj novih pristopov, oblik in metod spopolnjevanja izobraževalcev odraslih ter za razvoj novih programov usposabljanja in spopolnjevanja. Pomemben vidik razvojnega dela je tudi razvoj IKT in druge infrastrukturne podpore izvajanju izobraževalne dejavnosti ACS.

CILJI
 • raziskovalno in analitično delo v podporo dejavnosti andragoškega spopolnjevanja,
 • razvoj novih pristopov, oblik in metod spopolnjevanja andragoških delavcev,
Preberi več
 • razvoj novih programov spopolnjevanja andragoških delavcev,
 • vsebinsko in metodološko svetovanje pri pripravi novih in obstoječih programov spopolnjevanja ter vnos programov v spletno programoteko,
 • razvoj IKT podpore izvajanju andragoškega spopolnjevanja ACS.
OPIS

Razvejanost, kompleksnost in raznolikost izobraževanja odraslih od izobraževalcev odraslih terja dobro usposobljenost in pripravljenost na stalni strokovni razvoj. Vse to zajema tudi stalno refleksijo o lastnem strokovnem poslanstvu in krepitev strokovne identitete.

Preberi več

Da bi lahko z usposabljanjem in spopolnjevanjem izobraževalce odraslih v njihovem strokovnem razvoju podprli, potrebujemo dober vpogled in razumevanje značilnosti in raznolikosti njihovih kariernih poti. Pomembno je tudi poznavanje značilnosti različnih vlog, ki jih kot izobraževalci odraslih opravljajo in delovnih mest, na katerih delujejo.

Šele izhajajoč iz tovrstnih raziskovalnih, analitičnih in razvojnih podlag, lahko z razvojem programov usposabljanja in spopolnjevanja ustrezno podpremo njihov strokovni razvoj in prispevamo k usposobljenosti izobraževalcev odraslih.

Dobro usposobljeni izobraževalci odraslih z ozaveščenim strokovnim poslanstvom in strokovno identiteto so ključni za zagotavljanje kakovosti izvajanj in dosežkov a izobraževanja odraslih.

[/read]

Projekt je nastal kot nadaljevanje aktivnosti na področju informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja predhodno pridobljenega znanja v preteklem ESS programskem obdobju. Z aktivnostmi smo podpirali dejavnosti, ki so jih preko javnih razpisov za svetovanje in vrednotenje izvajale izvajalske organizacije s področja izobraževanja odraslih.

AKTIVNOSTI

V okviru naloge izvajamo naslednje aktivnosti:

 • sprotno in poglobljeno ugotavljanju potreb po andragoškem usposabljanju in spopolnjevanju,
 • spremljanje števila in značilnosti usposobljenih strokovnih delavcev, spremljanje in analiziranje delovnih kontekstov ter značilnosti vlog in vrst dela, ki jih opravljajo izobraževalci odraslih
Preberi več
 • proučevanje poti kariernega razvoja izobraževalcev odraslih,
 • proučevanje fluktuacije strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih,
 • razvoj kompetenčnega pristopa spopolnjevanja andragoških delavcev,
 • razvoj novih programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja,
 • razvoj in uvajanje novih pristopov in IKT učne tehnologije v andragoško usposabljanje in spopolnjevanje.
KLJUČNI DOSEŽKI

Ključni dosežki pri nalogi so:

Preberi več
 • Spremljanje in analiza števila usposobljenih v programih andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja na ACS: v letih 2011 in 2012 smo izpeljali analitično študijo o številu usposobljenih strokovnih delavcev v programih temeljnega usposabljanja za posebne vloge (npr. mentor ŠK, učitelj UŽU, svetovalec ISIO, mentor PUM, svetovalec za kakovost idr.), ki jih izvaja ACS.
 • Analiza fluktuacije usposobljenih strokovnih delavcev, ki so se usposobili v programih temeljnega usposabljanja za posebne vloge na ACS: v letu 2014 smo izpeljali raziskavo o fluktuaciji usposobljenih strokovnih delavcev v teh programih. Rezultate smo objavili v šestih separatnih študijah.
 • Razvoj kompetenčne zasnove spopolnjevanja andragoških delavcev: na podlagi poglobljene analize delovnih procesov in nalog, ki jih opravljajo izobraževalci odraslih v praksi, smo za posamezne vloge razvili kompetenčne zasnove, ki so v nadaljevanju izhodišče za razvoj novih programov usposabljanja in spopolnjevanja.
 • Razvoj novih programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja: na podlagi ugotovljenih potreb razvijamo nove programe andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja. Programi so objavljeni v spletni programoteki ACS ,
 • Razvoj in uvajanje novih pristopov in IKT učne tehnologije v andragoško usposabljanje in spopolnjevanje: en od ključnih izzivov za posodabljanje dejavnosti andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja, ki smo ga sprejeli v zadnjih letih, je, uvajanje sodobne IKT tehnologije v učne procese. V učni proces smo vpeljali sodobno SMART tehnologijo (smart interaktivni zasloni in table). Pričeli smo z uporabo spletnih konferenc VOX, izpeljave programov so podprte s spletnimi učilnicami. Udeleženci lahko do gradiv dostopajo v spletnem učnem kotičku.

https://izobrazevanje.acs.si

© 2021 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim