Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

8. 11. 2017

a/a

Kakovost

image

Podpora razvoju kakovosti izobraževanja odraslih, zlasti javnega, je naša pomembna dejavnost. S tem prispevamo k udejanjanju pravice vseh odraslih prebivalcev Slovenije do kakovostnega izobraževanja in pravice javnosti do obveščenosti o poteku in izidih te dejavnosti.

Svoje temeljno poslanstvo pri zagotavljanju kakovosti izobraževanja odraslih uresničujemo, tako da:

  • zagotavljamo raziskovalno in razvojno delo v podporo razvoju kakovosti v izobraževanju odraslih na sistemski in izvajalski ravni,
  • razvijamo notranje in zunanje pristope za opredeljevanje, presojanje in razvijanje kakovosti,
  • razvijamo strokovne podlage za sistemsko umeščanje dejavnosti s področja kakovosti,
  • svetujemo in usposabljamo strokovne delavce v izobraževanju odraslih za izpeljavo samoevalvacije in razvoj kakovosti lastnega dela,
  • dajemo strokovno podporo za razvoj kakovosti v izobraževalnih organizacijah ter spodbujamo izmenjavo znanja in dobre prakse,
  • razvijamo informacijsko-komunikacijsko podporo procesom razvoja kakovosti,
  • razvijamo strokovno literaturo s področja kakovosti,
  • skrbimo za razvoj strokovnih priporočil, pripomočkov in dobrih praks v podporo sprotnemu presojanju kakovosti ter poglobljenim samoevalvacijam,
  • vse rešitve, ki jih vpeljujemo v prakso, tudi sproti spremljamo in na podlagi ovrednotenj uvajamo izboljšave,
  • skrbimo za pretok znanja v mednarodnih povezavah.

Več na https://kakovost.acs.si/ in https://mozaik.acs.si/.

Pri razvoju področja sledimo načelu, da je treba enakomerno razvijati tako notranje kot zunanje pristope za presojanje in razvijanje kakovosti. Uveljavljanje enih in drugih pa je treba podpreti s svetovanjem in usposabljanjem strokovnih delavcev, ki bodo te pristope udejanjali.

Kot temelji mejnik pri načrtnem vpeljevanju samoevalvacije v prakso izobraževanja odraslih lahko štejemo leto 2001, ko smo razvili in v prakso prvič vpeljali pristop k samoevalvaciji Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI. Pristop POKI organizacijo vodi v premislekih o opredeljevanju kakovosti (Kakšni želimo biti?), presojanju kakovosti (Kakšni smo?) ter ohranjanju in razvijanju kakovosti lastnega dela (Kako smo lahko še boljši?). Z namenom usposabljanja izobraževalcev odraslih za presojanje in razvijanje kakovosti po pristopu POKI smo v letu 2017 razvili nov program temeljnega usposabljanja za vzpostavitev in nadgradnjo notranjega sistema kakovosti v organizaciji za izobraževanje odraslih – Mozaik kakovosti.

Naslednji pomembni strokovni mejnik predstavlja vzpostavitev nacionalnega omrežja svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih. Namen tega omrežja je usposobiti profesionalno osebje za čim kakovostnejše strokovno svetovanje za učinkovito, celostno, sistematično in stalno presojanje in razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih v izobraževalni organizaciji. Razvili smo konceptualno zasnovo svetovalnega omrežja, kjer  delo  strokovno koordiniramo.

Osrednje mesto  v pristopu k presojanju in razvijanju kakovosti ima samoevalvacija; notranje procese kakovosti pa nadgrajujemo z zunanjimi. Ključno je, da si v procesih kakovosti v določenih obdobjih sami »nastavimo ogledalo«, prav tako pa šteje tudi strokovni pogum, da načrtno pristopimo k temu, da nam »zrcalo nastavijo drugi«. Zato razvijamo tudi zunanje spodbude, kot so: Zeleni znak kakovosti, Ekspertna zunanja evalvacija, Kolegialna presoja kakovosti.

Potrebujete podporo pri razvoju lastnih notranjih sistemov kakovosti? Obiščite spletni portal Mozaik kakovosti, kjer je dostop do strokovnih priporočil, pripomočkov in opisov dobrih praks za vzpostavitev in razvoj notranjega sistema kakovosti. Na portalu ste še posebej vabljeni tudi k ogledu serije kratkih izobraževalnih videov o kakovosti izobraževanja odraslih. Videi so pripravljeni kot pripomočki, ki vam bodo pomagali pri načrtovanju in izpeljavi posameznih faz in postopkov presojanja in razvijanja kakovosti.

Organizacija, ki skrbi za kakovost svojega dela, načrtno, sistematično in redno presoja svojo kakovost, da bi ohranila, kar je dobro,
odpravila, kar je slabo, in iskala priložnosti za svoj nadaljnji razvoj.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content