Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

8. 11. 2017

a/a

Vrednotenje

image

Znanje razvijamo vse življenje, na različne načine in v različnih okoliščinah. Vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih je pomembno, da damo vsemu svojemu znanju pravo mesto in se zavemo njegove vrednosti. Na tem področju razvijamo:

  • postopke, orodja in strokovna gradiva ter
  • skrbimo za sistemsko umeščanje področja v izobraževanje odraslih.

Strokovno sodelujemo tudi:

  • pri koordinaciji ključnih nosilcev sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK),
  • pri usposabljanju članov komisij za potrjevanje NPK,
  • pri povezovanju s ključnimi deležniki in nosilci razvoja področja doma in v tujini.

V slovenskem sistemu vzgoje in izobraževanja  se znanje odraslih vrednoti in priznava z dvema namenoma: za udeležbo v formalnem izobraževanju in za pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK). Na ACS s svojimi razvojnimi projekti  podpiramo še tretji namen: dokumentiranje in vrednotenje  znanja ter izkušenj odraslih s ciljem zagotavljati večjo prožnost na trgu dela, osebno rast in razvoj ključnih kompetenc. Pri razvoju in implementaciji postopka vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih sledimo mednarodnim strokovnim priporočilom. Tako EU (2012) kot Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop, 2015) opredeljujeta štiri ključne faze procesa vrednotenja: ugotavljanje, dokumentiranje, ocenjevanje in certificiranje. Strokovna gradiva in orodja razvijamo za prve tri faze. Rezultat procesa vrednotenja je izdelan portfolio v fizični ali elektronski obliki, mnenje strokovnega delavca v izobraževanju odraslih o posameznikovih kompetencah, izdelan načrt za nadaljnje izobraževanje, zaposlitev, razvoj kariere. Najbolj celostno smo vse te aktivnosti opisali v priročniku Ugotavljanje, vrednotenje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih.

S sprejetjem Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-1) se ureja javni interes na področju izobraževalnih programov za odrasle in dejavnosti na področju izobraževanja odraslih. Ena od dejavnosti je tudi svetovalna dejavnost pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti pri odraslih. V tem procesu odrasli v sodelovanju s svetovalcem ugotavlja in ozavesti, katero znanje in spretnosti že ima ter jih je pridobil v formalnem in neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju, svetovalec pa odraslega tudi usmerja pri zbiranju in urejanju dokumentacije o učnih izidih, pridobljenih na različne načine in v različni okoljih. Gre torej za prvi dve fazi postopka procesa vrednotenja, pri čemer sta poudarjeni aktivna vloga odraslega in aktivna vloga svetovalca v IO. Dejavnost je podrobneje opredeljena v Smernicah za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba (2020).

Kakovost dela na tem področju zagotavljamo tudi z usposabljanjem strokovnih delavcev, ki izvajajo postopke vrednotenja znanja odraslih, ter razvijanjem pristopov za spremljanje in evalvacijo procesov, rezultatov in učinkov vrednotenja.

Vas zanima več o vrednotenju (lastnega) znanja? Obiščite  spletni portal Vrednotenje in priznavanja neformalnega znanja.

Znanje je zaklad, ki vedno spremlja svojega lastnika.

Kitajski pregovor

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content