Andragoški center Slovenije

Andragoški

a/a

27. 10. 2017

Razvoj kakovosti izobraževanja odraslih : notranje in zunanje presojanje kakovosti

image

Po nekajletnem razvojnem delu za uveljavljanje samoevalvacije v izobraževanju
odraslih se je Andragoški center Slovenije v zadnjem obdobju začel intenzivneje ukvarjati
tudi z vprašanji zunanje evalvacije. Ne moremo reči, da vsaj za formalno izobraževanje
odraslih v sistemu ni nekaterih meril za zunanje presojanje kakovosti,
težko pa bi trdili, da gre za povezan in celosten sistem, še zlasti pri neformalnem
izobraževanju. Sodelavci Andragoškega centra Slovenije menimo, da bi bilo treba
zdajšnje načine medsebojno bolj povezati in vpeljati še nekatere postopke, ki zdaj
še niso upoštevani. To so zelo občutljivi procesi, saj vsakršno zunanje presojanje kakovosti
po navadi močno učinkuje na izpeljavo izobraževanja. Nujno je, da se spremembe
v zunanjem presojanju kakovosti izobraževanja odraslih ne vpeljujejo na hitro,
delno in ne povsem premišljeno, ampak je treba vsako novost vpeljati
pretehtano in sočasno spremljati njene učinke. Prav s tem namenom je Andragoški
center Slovenije leta 2007 opravil obsežno empirično raziskavo v omrežju izvajalcev
formalnega srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslih; tako naj bi
pridobil mnenja o notranjem in zunanjem presojanju kakovosti, o dejavnikih kakovosti,
ki so pomembni za kakovost izobraževanja odraslih in v povezavi s tem mnenja,
kateri dejavniki kakovosti so takšni, da bi jih bilo treba spremljati (tudi) od zunaj.
Raziskava naj bi bila tako ena od strokovnih podlag za načrtovanje nadaljnjega
razvoja zunanjega presojanja kakovosti izobraževanja odraslih.

Prenesi publikacijo

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim