Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

22. 12. 2017

Operativni program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020

Med pripravo operativnega programa (OP) je bil na podlagi analize stanja opredeljen ožji nabor področij, v katera se bodo vlagala sredstva skladov ESI. Pri oblikovanju tega nabora so bili upoštevani cilji EU 2020, priporočila Sveta v zvezi z nacionalnim programom reform Slovenije (priporočila ES), Nacionalni reformni programi 2014-2015 (NRP) in stališče služb Komisije o pripravi sporazuma o partnerstvu in programov v Sloveniji za obdobje 2014-2020. Poleg tega so bili upoštevani tudi ustrezni nacionalni strateški dokumenti in razvojne razlike med kohezijskima regijama. Analiza napredka Slovenije pri izpolnjevanju nacionalnih ciljev za leto 2020 nakazuje vrzeli, zlasti v zvezi s povečanjem stopenj zaposlenosti, zmanjšanjem števila ljudi, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost, krepitvijo prizadevanj na področju raziskav in razvoja ter učinkovitejše rabe virov energije.

Preberi

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content