Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

5. 1. 2022

Objavljeno je končno poročilo o uresničevanju ReNPIO 2013–2020

24. oktobra 2013 je Državni zbor RS sprejel Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020(v nadaljevanju ReNPIO 2013–2020). Konec leta 2020 se je izteklo sedemletno obdobje uresničevanja tega pomembnega strateškega dokumenta. Bil je podlaga za načrtovanje razvoja izobraževanja odraslih v Sloveniji med letoma 2013 in 2020.

Za spremljanje uresničevanja ReNPIO 2013–2020 je bila izdelana Analiza uresničevanja ReNPIO v 2014–2016, za obdobje med letoma 2017 in 2020 pa so bile opravljene analize o uresničevanju LPIO po posameznih letih: 2017, 20182019 in 2020.

Ob izteku ReNPIO 2013–2020 je Andragoški center Slovenije (ACS) na podlagi omenjenih poročil sodelujočih ministrstev pripravil poročilo o uresničevanju ReNPIO 2013–2020 za celotno obdobje veljavnosti.

Na začetku je predstavljen povzetek stanja, pregled ugotovitev poročil in razvoja izobraževanja odraslih. Iztekajoča se ReNPIO namreč v marsičem temelji na prejšnji ter nadaljuje že tedaj začrtano pot. V nadaljevanju so predstavljeni dosežki pri doseganju zastavljenih ciljnih vrednosti in kazalnikov, mednarodna primerljivost  ter na drugi strani doseganje in realizacija finančnih kazalnikov. Na koncu analize so povzeti sklepi, nekaj podrobnejših prikazov pa je dodanih v prilogi.

Predstavljena analiza je po eni strani povzetek vseh obsežnejših poročil o uresničevanju LPIO, ki jih vsako leto na podlagi poročil posameznih ministrstev v sodelovanju z MIZŠ pripravlja ACS, po drugi strani pa je podrobnejši prikaz uspešnosti pri doseganju začrtanih ciljnih vrednosti, ki jih je za posamezna prednostna področja določila Resolucija.

Področje izobraževanja odraslih se je, odkar ga uokvirjajo nacionalni programi (od leta 2004), izjemno razvilo in razvejalo. Poglavitne pomanjkljivosti in neuspehi pri doseganju postavljenih ciljev pa kljub velikim pozitivnim spremembam in velikemu številu novih programov in instrumentov ostajajo podobni, kot smo jih ugotavljali pri analiziranju uresničevanja ReNPIO 2005–2010.

Poročilo so obravnavali in pozitivno ocenili člani Komisije za obravnavo strateških vprašanj v izobraževanju odraslih in člani Strokovnega sveta za izobraževanje odraslih.

Končno poročilo o uresničevanju ReNPIO 2013–202 je objavljeno v Digitalni bralnici.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content