Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

20. 1. 2023

a/a

Sestavine notranjega sistema kakovosti na ACS

NAMEN

Kakovostna rast organizacije je rezultat zavestne odločitve organizacije in vsakega posameznika v njej, da nenehno vlaga v svoje znanje in razvoj, se uči iz izkušenj in zgledovanja z drugimi, ob tem pa na načrten in sistematičen način spremlja doseženo kakovost različnih procesov ter njihovih rezultatov in na tej podlagi načrtuje nadaljnji razvoj. Tudi na ACS uvajamo različne postopke in ukrepe, da bi izgradili celovit notranji sistem kakovosti, ki bo ustrezno umeščen v dejavnost naše organizacije.

V skladu s pristopom, ki ga razvijamo na področju izobraževanja odraslih, tudi notranji sistem kakovosti ACS vključuje tri ključne procese, in sicer: opredeljevanje, presojanje in razvijanje kakovosti. V te tri procese se s konkretnimi aktivnostmi usmerjamo pri nadaljnjem izgrajevanju notranjega sistema kakovosti ACS.

OPIS

Na ACS smo tekom procesa nadaljnjega izgrajevanja notranjega sistema kakovosti načrtovali in vpeljali naslednje elemente kakovosti:

  • skrb za kakovost smo umestili v temeljne strateške dokumente naše organizacije (npr. letni delovni načrt in letno poročilo o delu),
  • imamo komisijo za kakovost,
  • imamo svetovalko za kakovost,
  • vprašanja kakovosti obravnavamo tudi na kolegijih, sejah strokovnega sveta in sejah sveta zavoda,
  • v letu 2022 smo ponovno premislili poslanstvo ACS ter prvič oblikovali vrednote naše organizacije;
  • premišljevali smo tudi vizijo ACS – aprila 2023 smo dokončno izoblikovali novo vizijo ACS in jo potrdili v celotnem kolektivu,
  • postopke in dejavnosti, ki jih izpeljujemo za presojanje in razvijanje kakovosti, predstavljamo na spletni strani ACS,
  • občasno za posamezna področja našega dela sistematično načrtujemo in izpeljujemo samoevalvacijske cikle ter za vsak izpeljan cikel oblikujemo samoevalvacijsko poročilo, ki vsebuje tudi predloge za izboljšave ter nadaljnji razvoj obravnavanih vidikov kakovosti našega dela,
  • načrtujemo in izpeljujemo ukrepe za vpeljavo potrebnih izboljšav v naše delo.
AKTIVNOSTI

Načrtovane in realizirane aktivnosti predstavljamo pri posameznem od treh ključnih procesov za presojanje in razvijanje kakovosti: opredeljevanje, presojanje in razvijanje kakovosti.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content