Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

20. 1. 2023

a/a

Presojanje kakovosti

NAMEN

Na ACS uporabljamo različne načine notranjega presojanja kakovosti. V presojanje kakovosti smo vključeni zaposleni, vodstvo, zunanji sodelavci, udeleženci naših izobraževanj in tudi vse partnerske organizacije, s katerimi sodelujemo. Izvajamo zlasti sprotno spremljanje kakovosti, občasno pa izpeljujemo tudi poglobljeno samoevalvacijo na izbranem področju našega delovanja.

OPIS

SPROTNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI je sprotno spremljanje različnih vidikov dejavnosti organizacije in njenih dosežkov z namenom hitrega odzivanja z vpeljevanjem potrebnih korektivnih ukrepov in izboljšav, utemeljenih na podatkih in informacijah.

POGLOBLJENA SAMOEVALVACIJA je poglobljen in sistematičen postopek, ki ga opravimo v rednih časovnih obdobjih (npr. triletni samoevalvacijski cikel) na izbranem(ih) področju(ih) delovanja.

AKTIVNOSTI
  • Pri vseh naših izobraževanjih (usposabljanja, spopolnjevanja) in drugih večjih dogodkih in strokovnih srečanjih izvajamo anketiranje udeležencev o zadovoljstvu (z izobraževanjem oz. z drugimi vidiki dogodka/srečanja).
  • Lotili smo se sistematičnega zbiranja podatkov o tem, kako na ACS presojamo kakovost. S spletno anketo smo konec leta 2022 od vseh zaposlenih ACS zbirali podatke o tem, na kakšen način pri različnih dejavnostih na ACS spremljamo in presojamo kakovost našega dela. Pripravili smo zbirnik dobljenih odgovorov. To bo v letu 2023 podlaga za premislek, kako procese presojanja kakovosti v prihodnje nadgraditi, jih povezati oz. nadalje razvijati.
  • Pripravili smo letno poročilo o spremljanju kakovosti izobraževalne dejavnosti ACS –  analizo izvajanja in spremljanja programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2021.

© 2023 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content