Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

20. 1. 2023

a/a

Presojanje kakovosti

NAMEN

Na ACS uporabljamo različne načine notranjega presojanja kakovosti. V presojanje kakovosti smo vključeni zaposleni, vodstvo, zunanji sodelavci, udeleženci naših izobraževanj in tudi vse partnerske organizacije, s katerimi sodelujemo. Izvajamo zlasti sprotno spremljanje kakovosti, občasno pa izpeljujemo tudi poglobljeno samoevalvacijo na izbranem področju našega delovanja.

OPIS

SPROTNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI je sprotno spremljanje različnih vidikov dejavnosti organizacije in njenih dosežkov z namenom hitrega odzivanja z vpeljevanjem potrebnih korektivnih ukrepov in izboljšav, utemeljenih na podatkih in informacijah.

POGLOBLJENA SAMOEVALVACIJA je poglobljen in sistematičen postopek, ki ga opravimo v rednih časovnih obdobjih (npr. triletni samoevalvacijski cikel) na izbranem(ih) področju(ih) delovanja.

AKTIVNOSTI
  • Pri vseh naših izobraževanjih (usposabljanja, spopolnjevanja) in drugih večjih dogodkih in strokovnih srečanjih izvajamo anketiranje udeležencev o zadovoljstvu (z izobraževanjem oz. z drugimi vidiki dogodka/srečanja).
  • Kot vsako leto smo tudi v letu 2023 izpeljali redno spremljanje izobraževalne dejavnosti ACS in pripravili letno poročilo z analizo izvajanja in spremljanja programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2022. Sklepni del poročila vsebuje tudi razmislek glede predlogov in možnosti za nadaljnji razvoj na posameznih nalogah, ki jih opravljamo.
  • Konec leta 2022 smo se lotili sistematičnega zbiranja podatkov o tem, kako na ACS spremljamo svoje delo. S spletno anketo za zaposlene smo decembra 2022 zbrali podatke o tem, na kakšen način pri različnih dejavnostih na ACS spremljamo naše delo. Na podlagi zbranih podatkov smo v 2023 pripravili samoevalvacijsko poročilo z analizo načinov spremljanja dela na Andragoškem centru Slovenije. Samoevalvacijsko poročilo zajema tudi številne predloge za izboljšave in razvoj načinov spremljanja dela na ACS ter predloge za izboljšave drugih vidikov kakovosti poslovanja in delovanja ACS.
  • Ugotovitve samoevalvacije nam bodo v 2024 in prihodnjih letih podlaga za premislek, kako naše notranje procese spremljanja in tudi presojanja kakovosti dela v prihodnje nadgraditi, jih povezati in nadalje razvijati.

 

 

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content