Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

8. 3. 2022

Ugotovitve raziskave Spretnosti odraslih – PIAAC v Sloveniji – povzetki raziskave in študij

Naslovnica publikacije Ugotovitve raziskave Spretnosti odraslih – PIAAC v Sloveniji – povzetki raziskave in študij.

Raziskava Spretnosti odraslih – PIAAC (2016) v Sloveniji je razkrila dejansko stanje spretnosti v populaciji oseb, starih od 16 do 65 let. Slovenija se je z nacionalno raziskavo Spretnosti odraslih – PIAAC pridružila skupini 39 držav članic OECD, ki so sodelovale v raziskavi. Ugotovitve raziskave so zato globalne narave, saj je skupaj zajela več kot milijardo prebivalcev razvitega sveta; nacionalni rezultati se posplošujejo na populacijo posameznih držav, zato so mogoče primerjave med njimi.

V publikaciji Ugotovitve raziskave Spretnosti odraslih – PIAAC v Sloveniji – povzetki raziskave in študij so predstavljeni kratki povzetki poglavitnih ugotovitev posameznih študij in izbrani prikazi podatkov raziskave Spretnosti odraslih – PIAAC, ki v tem delu odstirajo pogled na ugotovljeno neugodno stanje spretnosti pri odraslih v Sloveniji.

Povzetki ugotovitev 22 znanstvenih prispevkov slovenskih avtorjev, ki obravnavajo podatke iz raziskave Spretnosti odraslih ‒ PIAAC in so bili med letoma 2016 in 2021 objavljeni v Sloveniji so prikazani v treh sklopih. V prvi sklop so umeščene študije, ki o razvoju spretnosti otrok, mladine in odraslih pa tudi o učinkovitosti izobraževalnega sistema razmišljajo na podlagi izsledkov raziskave Spretnosti odraslih – PIAAC, ki osvetljujejo nekatera pomembna področja izven izobraževanja odraslih. V drugem delu so študije, ki se osredinjajo na potrebe trga dela in gospodarstva z zornega kota razvitosti spretnosti delovno aktivnega prebivalstva. V tretji del so umeščene študije, ki opazujejo širše družbene učinke slabo razvitih spretnosti odraslih.

Več o raziskovalnih vprašanjih, izpeljanih analizah in sklepih bo bralec našel v izvirnih objavah: Raziskava spretnosti odraslih: metodologija in rezultati – na kratko (2016); Poročilo o raziskavi Spretnosti odraslih – PIAAC (2016). Tematske študije: raziskovalno poročilo (2018); Spretnosti odraslih (2018); Delovno aktivni prebivalci z nižjimi spretnostmi. Študija podatkov raziskave Spretnosti odraslih – PIAAC (2020) in Družinska pismenost in starši iz manj spodbudnega okolja (2020).

Sledi poglavje, kjer so zbrani predlogi in priporočila za nadaljnji razvoj spretnosti in kompetenc in so neke vrste prevod znanstvenih spoznanj v bolj praktični jezik izobraževalcev odraslih in odločevalcev. Več o tem v izvirni publikaciji Poročilo o raziskavi spretnosti odraslih PIAAC 2016. Strokovne podlage in priporočila (2018).

Vse skupaj je podkrepljeno s prikazom izbranih osnovnih podatkov o dosežkih odraslih v raziskavi Spretnosti odraslih – PIAAC v Sloveniji in v državah OECD pri besedilnih in matematičnih spretnostih ter spretnostih reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih. K preglednicam in slikam so dodani kratki opisi dosežkov odraslih v Sloveniji in primerjave s sodelujočimi državami v raziskavi.

Podatki raziskave Spretnosti odraslih – PIAAC so reprezentativni in dajejo tudi veliko informacij o tem, kako odrasli uporabljajo svoje spretnosti na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju, o njihovi izobrazbi, jezikovnem in družbenem okolju, sodelovanju v programih za izobraževanje in usposabljanje odraslih, vključenosti na trg dela ter drugih vidikih njihovega življenja. Za raziskavo je potrjena visoka stopnja veljavnosti in zanesljivosti podatkov zaradi sistematične kontrole kakovosti v vseh fazah izvedbe raziskave.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content