Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

23. 5. 2018

Vključenost v izobraževanje

SURS je ob Tednu vseživljenjskega učenja pripravil posebno objavo, kjer je predstavil nekaj ključnih kazalnikov s področja izobraževanja mladine in odraslih v Sloveniji.

Slovenija je po vključenosti mladih v formalno izobraževanje ena prvih med državami članicami OECD in EU. Zmanjšal se je delež prebivalstva z največ osnovnošolsko izobrazbo, povečal pa se je delež terciarno izobraženih prebivalcev (delež mladih, starih 30-34 let s terciarno izobrazbo je leta 2017 znašal 46 %).

Manj spodbudni trendi v zadnjem obdobju so na področju financiranja formalnega izobraževanja v Sloveniji. Izdatki za izobraževalne ustanove so se v primerjavi z letom 2007 realno znižali na vseh ravneh izobraževanja, razen predšolskega.

Po rezultatih Ankete o izobraževanju odraslih se je vključenost odraslih v formalno ali neformalno izobraževanje povečala (leta 2016 je bilo vključenih v izobraževanje 46,1 % odraslih, starih v 25-64 let), ohranila pa so se neravnotežja v zastopanosti glede na spol, starost, izobrazbo, zaposlitveni status in poklicne skupine. Kritična je zlasti nizka udeležba v izobraževanju odraslih z dokončano osnovno šolo ali manj.

Izobraževanje odraslih je v pretežni meri povezano s potrebami dela na delovnem mestu. Spodbudno je, da se krepi zavedanje delodajalcev o pomembnosti izobraževanja svojih zaposlenih, saj so rezultati raziskave o spretnostih odraslih – PIAAC2016 pokazali, da ima eden od štirih odraslih Slovencev temeljne spretnosti na tako nizki ravni, da ga to ovira pri uspešnem delovanju na delovnem mestu in zasebno.

Več na http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7405.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content