Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

21. 7. 2022

Razvojna področja in prihodnji izzivi vzgoje in izobraževanja

Konec leta 2020 je Urad za razvoj in kakovost izobraževanja Ministrstva za izobraževanje znanost in šport (URKI MIZŠ) pripravil delovni dokument z naslovom Pogled na izzive slovenske vzgoje in izobraževanja. Namen tega dokumenta je bil identifikacija ključnih izzivov vzgojno-izobraževalnega sistema.

URKI MIZŠ je od aprila do novembra 2021 izvedel ciklus sedmih strokovnih posvetovanj o izzivih vzgoje in izobraževanja v prihodnosti. Dotikale so se izzivov slovenske vzgoje in  izobraževanja, izzivov in priložnosti izobraževanja v digitalni družbi, umeščanja prečnih kompetenc oziroma spretnosti v proces posodobitve izobraževalnih programov, dviga motivacije učečih, zdravega življenjskega sloga, vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj ter socialnega in čustvenega učenja.

Razprave, ki so potekale v virtualnem okolju, so bile namenjene krepitvi strokovnega dialoga in obenem podpori procesa prenove učnih načrtov. Združile so predstavnike ministrstva, javnih zavodov s področja izobraževanja, raziskovalce, učitelje in ravnatelje, predstavnike razvojnih projektov in univerz. Strokovno javnost (na vseh srečanjih je bilo 659 udeležencev) je s svojimi prispevki nagovorilo 34 govorcev. Februarja 2022 so objavili vsebinske povzetke posameznih strokovnih razprav.

Junija letos so sodelavci URKI MIZŠ posodobili tabelo iz leta 2020, ki vsebuje pregled ugotovitev o stanju na razvojnih področjih vzgoje in izobraževanja in prihodnjih izzivih.

Zbrane vsebine so organizirane v strukturi osmih krovnih sklopov, ki so temeljna, vendar medsebojno tesno prepletena razvojna področja vzgoje in izobraževanja.

V sklopu Vseživljenjskost učenja so vključeni pregledi stanja in nadaljnji izzivi po ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema. V sklopu Razvoj znanja, spretnosti in kompetenc pa so pregledi stanja in nadaljnji izzivi organizirani po osmih ključnih kompetencah iz evropskega referenčnega okvira. Sklop Trajnostni razvoj vključuje izzive in predloge iz dveh zornih kotov: vzgoje in izobraževanja kot enega od trajnostnih ciljev ter vzgoje in izobraževanja kot pomembnega orodja za doseganje vseh trajnostnih ciljev globalne družbe. Sklop Pravičnost in vključujočnost zajema vsebine s področja zagotavljanja enakih možnosti učenkam in učencem različnih t. i. ranljivih skupin ter zagotavljanje človekovih pravic v vzgoji in izobraževanju.

Ob doseganju kognitivnih rezultatov med enako pomembne štejemo tudi t. i. nekognitivne rezultate procesov vzgoje in izobraževanja, kot so socialno-čustvene kompetence in blagostanje tako udeležencev kot zaposlenih v vzgoji in izobraževanju; preglede stanja in izzivov na tem področju skupaj z izzivi glede nekaterih potrebnih pogojev, da so ti rezultati lahko doseženi, vključuje sklop Varno in spodbudno učno okolje. Ključni za kakovost vzgoje in izobraževanja so nedvomno učitelji; izzivi na področju razvoja kadrov so predstavljeni v sklopu Karierni razvoj strokovnih delavcev. Področje različnih evalvacijskih procesov, preko katerih spremljamo kakovost vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, je zajeto v sklopu Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti. Kot zadnji, vendar izjemno pomembni, pa so predstavljeni izzivi v Digitalizaciji in upravljanju.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content