Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

20. 12. 2023

a/a

Obvestilo udeležencem nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja glede obdelave osebnih podatkov

(13. člen Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov))

Evidenca nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje:

Nataša Babnik, sekretarka
elektronski naslov: povop.mvi@gov.si
telefon: 01 4005 217

Namen obdelave osebnih podatkov:

Izvajalec programa nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja Andragoški center Slovenije (v nadaljevanju izvajalec) posreduje Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje naslednje podatke: ime, priimek, datum rojstva (dan, mesec, leto), vzgojno-izobraževalni zavod zaposlitve (ime, sedež), podatki o udeležbi (udeležba v programu, naslov programa, rezultat udeležbe), davčna številka, e-naslov, telefonska številka (ni obvezen podatek).

S privolitvijo se strokovni delavec strinja s posredovanjem zgoraj navedenih podatkov v evidenco nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ministrstva.

Privolitev  udeležencu nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja omogoči pregled nad udeležbo in pridobljenimi pravicami iz naslova udeležbe v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter na tej osnovi olajša možnost zbiranja dokumentacije za napredovanje, kot to določa zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja.

Podatke bo ministrstvo uporabilo tudi za namen pregleda programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja izvajalca ter za anonimizirano spremljanje, analizo in razvoj sistema nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (v zbirnih tabelah, brez osebnih podatkov), kot osnovo za načrtovanje smernic in prioritet ministrstva za namen celostnega razvoja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Nepodpisana izjava o prostovoljni privolitvi za vnos in obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na možnost napredovanja, kot to določa zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Prostovoljna privolitev udeleženca izobraževanja in usposabljanja.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:

Udeleženec izobraževanja in usposabljanja, delodajalec na področju vzgoje in izobraževanja.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

Prenosa ne bo.

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:

Podatki se bodo hranili trajno oziroma do preklica s strani udeleženca nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:

Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Če želite pridobiti informacije o obdelavah vaših osebnih podatkov jih lahko zahtevate z uresničitvijo pravice do dostopa. Na osnovi te pravice lahko kadarkoli zahtevate:

  • omejitev obdelave zbranih podatkov,
  • popravek podatkov (na primer, če zasledite, da vaši osebni podatki niso točni),
  • izbris oziroma anonimiziranje vaših podatkov (kadar ne želite, da se vaši podatki še uporabljajo za namen, za katerega so bili zbrani),
  • omejitev uporabe pridobljenih podatkov oziroma povezav in kopij do zbranih podatkov, ki se ne obdelujejo na podlagi vaše privolitve.

Zagotovitev osebnih podatkov je vaša pravica, na osnovi katere vam bo dokumentacija za napredovanje, kot jo določa zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja, lažje dostopna. Nepodpisana izjava o prostovoljni privolitvi za vnos in obdelavo osebnih podatkov ne  vpliva na možnost napredovanja v skladu z zgoraj navedeno zakonodajo.

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov pri izvajalcu:

dr. Nataša Potočnik, direktorica
elektronski naslov: info@acs.si
telefon: 01 5842 560

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo lahko podate informacijskemu pooblaščencu na naslov:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec
Dunajska 22, 1000 Ljubljana
e-naslov: gp.ip@ip-rs.si,  telefon: 01 2309 730, spletna stran: www.ip-rs.si

Priloga: Prostovoljna privolitev oz. Izjava udeleženca programa nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja o obdelavi osebnih podatkov

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content