Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

8. 11. 2017

a/a

Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa

Andragoški center Republike Slovenije

Datum prve objave kataloga

19. april 2006

Katalog je dostopen na spletnem naslovu

https://www.acs.si/

Odgovorna uradna oseba

dr. Nataša Potočnik, direktorica

Datum zadnje spremembe

1. februar 2022

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa

Podlago delu Centra predstavlja Odlok o ustanovitvi ACS (Ur.l. RS, št. 18/1991) ter Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Andragoškega centra Slovenije (Ur. l. RS, št.12/99 in Ur. l. RS, št. 76/08), ki določa temeljne naloge ACS. Te so:

 • pripravlja strokovne podlage za razvoj izobraževanja odraslih ter njegovo sistemsko urejanje,
 • pripravlja strokovne podlage za spremljanje in ocenjevanje stanja in razvoja izobraževanja odraslih v državi z vidika razvojnih potreb in možnosti družbe, z vidika kakovosti in mednarodne primerljivosti in pripravlja ustrezne ukrepe za pospeševanje izobraževanja odraslih,
 • razvija in uvaja projekte za pospeševanje izobraževanja odraslih, širjenje izobraževalnih možnosti prebivalcev in dvig kvalitete izobraževanja odraslih,
 • opravlja naloge, povezane s pripravo, uresničevanjem in spremljanjem izvajanja nacionalnega programa izobraževanja odraslih,
 • izvaja evalvacije in spremlja poskuse,
 • opravlja raziskovalno in razvojno ter drugo ekspertno delo na področju izobraževanja odraslih,
 • razvija, organizira in izvaja izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za andragoško delo in drugih, ki potrebujejo pri svojem delu andragoško znanje,
 • opravlja svetovalno delo in nudi strokovno pomoč organizacijam na področju izobraževanja odraslih, andragoškim delavcem in pristojnim upravnim organom,
 • razvija metodologijo za pripravo programov za izobraževanje odraslih,
 • opravlja knjižničarsko dejavnost in vzdržuje programoteko in medioteko na področju izobraževanja odraslih,
 • pripravlja in izdaja publikacije in druga gradiva za izobraževanje odraslih,
 • razvija in vzdržuje informacijski sistem; druge infrastrukturne dejavnosti, potrebne za razvoj izobraževanja odraslih,
 • pripravlja strokovne podlage za odločanje o zadevah iz pristojnosti strokovnega sveta za izobraževanje odraslih.

V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka opravlja center naloge, določene s 27., 28. in 29. členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) ter s 23. členom zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96).

Center pri opravljanju svojih nalog sodeluje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini.

Organigram organa

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Delo Centra je razporejeno v štiri središča in službo za podporo:

1. Središče za raziskovanje in razvoj, katerega osnovne naloge so:

 • izvaja raziskave za podporo razvoju teorije in konceptov v izobraževanju odraslih,
 • izvaja aplikativne raziskave in primerjalne študije na področju izobraževanja odraslih,
 • opravlja razvojno delo za pospeševanje izobraževanja odraslih ter širjenje izobraževalnih možnosti prebivalcev,
 • razvija in uvaja nove pristope in programe za izobraževanje odraslih, spremlja prenos inovacij v prakso,
 • razvija metodologijo za pripravo programov za izobraževanje odraslih,
 • pripravlja strokovne podlage za razvoj izobraževanja odraslih ter njegovo sistemsko urejanje,
 • opravlja naloge povezane s pripravo, uresničevanjem in spremljanjem nacionalnega programa izobraževanja odraslih,
 • izvaja evalvacije na področju izobraževanja odraslih,
 • pripravlja strokovne podlage za odločanje o zadeva iz pristojnosti strokovnega sveta za izobraževanje odraslih,
 • opravlja drugo ekspertno delo na področju izobraževanja odraslih.

2. Središče za kakovost in izobraževanje, katerega osnovne naloge so:

 • razvojno delo na področju kakovosti v izobraževanju odraslih,
 • usposabljanje strokovnjakov in strokovna podpora omrežju organizacij za izobraževanje odraslih pri delu za razvijanje kakovosti,
 • priprava strokovnih podlag za sistemsko- normativno ureditev področja kakovosti v izobraževanju odraslih in andragoškega spopolnjevanja,
 • priprava in izvajanje programov usposabljanja in spopolnjevanja za andragoško delo,
 • strokovna pomoč organizacijam, andragoškim delavcem in pristojnim upravnim organom na področju učenja in izobraževanja odraslih,
 • sodelovanje pri pripravi in oblikovanju programov spopolnjevanja, ki jih razvijajo druge notranje organizacijske enote ACS,
 • priprava strokovnih podlag za odločanje o zadevah iz pristojnosti strokovnega sveta za izobraževanje odraslih na področju, ki ga vsebinsko pokriva,
 • opravlja drugo strokovno delo na področju kakovosti in usposabljanja za andragoško delo.

3. Središče za svetovanje in vrednotenje, katerega osnovne naloge so:

 • razvija, organizira in izvaja svetovalno delo na področju učenja in izobraževanja odraslih,
 • razvija nove pristope ter strokovna gradiva na področju svetovanja odraslim,
 • svetuje posameznikom in ustanovam na področju izobraževanja odraslih,
 • nudi strokovno in IKT podporo omrežju svetovalnih središč na področju izobraževanja odraslih,
 • razvija sistem kakovosti v svetovanju in usposablja strokovnjake za svetovalno delo,
 • razvija nove pristope za vrednotenje znanja odraslih,
 • razvija strokovna gradiva in instrumente na področju vrednotenja,
 • razvija strokovne podlage za sistemsko-normativno ureditev področja vrednotenja in svetovanja,
 • razvija in izvaja programe usposabljanja in svetovalno delo na področju vrednotenja,
 • pripravlja strokovne podlage za odločanje o zadevah iz pristojnosti strokovnega sveta za izobraževanje odraslih na področjih, ki jih vsebinsko pokriva.

4. Promocijsko in informacijsko središče, katerega osnovne naloge so:

 • razvija in izvaja različne promocijske pristope za promocijo učenja in izobraževanja odraslih na nacionalni ravni kot tudi na ravni ACS,
 • pripravlja in izdaja publikacije, informacijska in promocijska gradiva ter druga gradiva za podporo učenju in izobraževanju odraslih,
 • razvija in vzdržuje informacijsko komunikacijski sistem ter druge infrastrukturne dejavnosti, potrebne za razvoj področja učenja in izobraževanja odraslih ter v podporo dejavnosti ACS,
 • opravlja knjižničarsko dejavnost,
 • skrbi za stike z domačo in tujo javnostjo,
 • opravlja drugo strokovno delo na področju promocijske in informacijske dejavnosti.

Službo za podporo vodi direktor. Znotraj službe za podporo se opravljajo naloge tajništva, finančnega in materialnega poslovanja, načrtovanja razvoja in programiranje dela, kadrovskih zadev, poslovanja z dokumentarnim gradivom in pravnih zadev.

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Kontaktni podatki uradne osebe

Ana Peklenik01 5842 547ana.peklenik@acs.si
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Državni predpisi

Predpisi EU

2.e Seznam predlogov predpisov

Register predpisov Slovenije (predlogi)

2f. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Na svetovni ravni:

Na evropski ravni:

Na nacionalni ravni:

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content