Organiziranost

Delo Centra je razporejeno v štiri središča (organigram), ki se medsebojno povezujejo in dopolnjujejo v skladno organizirano celoto:


1. središče za raziskovanje in razvoj, katerega osnovne naloge so:

 • izvaja raziskave za podporo razvoju teorije in konceptov v izobraževanju odraslih,
 • izvaja aplikativne raziskave in primerjalne študije na področju izobraževanja odraslih,
 • opravlja razvojno delo za pospeševanje izobraževanja odraslih ter širjenje izobraževalnih možnosti prebivalcev,
 • razvija in uvaja nove pristope in programe za izobraževanje odraslih, spremlja prenos inovacij v prakso,
 • razvija metodologijo za pripravo programov za izobraževanje odraslih,
 • pripravlja strokovne podlage za razvoj izobraževanja odraslih ter njegovo sistemsko urejanje,
 • opravlja naloge povezane s pripravo, uresničevanjem in spremljanjem nacionalnega programa izobraževanja odraslih,
 • izvaja evalvacije na področju izobraževanja odraslih,
 • pripravlja strokovne podlage za odločanje o zadeva iz pristojnosti strokovnega sveta za izobraževanje odraslih, 
 • opravlja drugo ekspertno delo na področju izobraževanja odraslih;

2. središče za kakovost in izobraževanje, katerega osnovne naloge so:

 • razvojno delo na področju kakovosti v izobraževanju odraslih,
 • usposabljanje strokovnjakov in strokovna podpora omrežju organizacij za izobraževanje odraslih pri delu za razvijanje kakovosti,
 • priprava strokovnih podlag za sistemsko- normativno ureditev področja kakovosti v izobraževanju odraslih in andragoškega spopolnjevanja,
 • priprava in izvajanje programov usposabljanja in spopolnjevanja za andragoško delo,
 • strokovna pomoč organizacijam, andragoškim delavcem in pristojnim upravnim organom na področju učenja in izobraževanja odraslih,
 • sodelovanje pri pripravi in oblikovanju programov spopolnjevanja, ki jih razvijajo druge notranje organizacijske enote ACS,
 • priprava strokovnih podlag za odločanje o zadevah iz pristojnosti strokovnega sveta za izobraževanje odraslih na področju, ki ga vsebinsko pokriva,
 • opravlja drugo strokovno delo na področju kakovosti in usposabljanja za andragoško delo;

3. središče za svetovanje in vrednotenje, katerega osnovne naloge so:

 • razvija, organizira in izvaja svetovalno delo na področju učenja in izobraževanja odraslih,
 • razvija nove pristope ter strokovna gradiva na področju svetovanja odraslim,
 • svetuje posameznikom in ustanovam na področju izobraževanja odraslih,
 • nudi strokovno in IKT podporo omrežju svetovalnih središč na področju izobraževanja odraslih,
 • razvija sistem kakovosti v svetovanju in usposablja strokovnjake za svetovalno delo,
 • razvija nove pristope za vrednotenje znanja odraslih,
 • razvija strokovna gradiva in instrumente na področju vrednotenja,
 • razvija strokovne podlage za sistemsko-normativno ureditev področja vrednotenja in svetovanja,
 • razvija in izvaja programe usposabljanja in svetovalno delo na področju vrednotenja,
 • pripravlja strokovne podlage za odločanje o zadevah iz pristojnosti strokovnega sveta za izobraževanje odraslih na področjih, ki jih vsebinsko pokriva;

4. promocijsko in informacijsko središče, katerega osnovne naloge so:

 • razvija in izvaja različne promocijske pristope za promocijo učenja in izobraževanja odraslih na nacionalni ravni kot tudi na ravni ACS,
 • pripravlja in izdaja publikacije, informacijska in promocijska gradiva ter druga gradiva za podporo učenju in izobraževanju odraslih,
 • razvija in vzdržuje informacijsko komunikacijski sistem ter druge infrastrukturne dejavnosti, potrebne za razvoj področja učenja in izobraževanja odraslih ter v podporo dejavnosti ACS,
 • opravlja knjižničarsko dejavnost,
 • skrbi za stike z domačo in tujo javnostjo,
 • opravlja drugo strokovno delo na področju promocijske in informacijske dejavnosti.Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki