TRAIN

 

 

Naziv projekta: Profesionalizacija v programih opismenjevanja in v temeljnem izobraževanju – Temeljni moduli za usposabljanje učiteljev
Naziv projekta v angleščini: Profesionalisation of Literacy and Basic Education – Basic Modules for Teacher Training
Kratica: TRAIN
Časovni okvir: oktober 2006 - oktober 2008
Program: Socrates, Grundtvig 1 (G1)
Spletna stran: http://www.die-bonn.de/train/slovensko/links/index.asp (v slovenščini)
Koordinator:
Nemški inštitut za izobraževanje odraslih (Deutsches Institut für Erwachsenenbildung - DIE)
Partnerske države:
Ciper (Ciperska zveza za izobraževanje odraslih ΣYNΔEΣMOΣ EKPEDEFSIS ENHLIKΩΝ ΚΥΠΡΟΥ – CAEA), Francija (Agence nationale de lutte contre l'illetrisme – ANLCI), Irska (Waterford Institute of Technology – WIT) in Slovenija (Andragoski center Republike Slovenije – ACS).
Pridružena partnerica: Švica (Schweizerischer Verband für Weiterbildung SVEB)
Namen:

S projektom TRAIN želimo preučiti položaj normativne urejenosti opismenjevanja odraslih, strokovne usposobljenosti in ponudbe izobraževanja za učitelje v programih opismenjevanja in temeljnega izobraževanja. V obliki zbornika bo tako predstavljen položajv enajstih državah Evropske skupnosti, razen sodelujočih pri projektu še: Nizozemska, Belgija, Avstrija, Združeno kraljestvo (Anglija, Wells, Škotska), Avstrija in Linhenstain. Osrednja naloga, ki so si jo zastavile sodelujoče članice pa je priprava mednarodnega temeljnega usposabljanja za učitelje v programih opismenjevanja in temeljnega izobraževanja. Vsaka država bo pripravila po en modul, skupaj pet, in sicer:

  • Socialni marketing in spodbujanje udeležbe v programih opismenjevanja, 
  • Kako se učijo odrasli v programih opismenjevanja in temeljnega izobraževanja?,
  • Projektno učenje v programih opismenjevanja in temeljnega izobraževanja, 
  • Samostojno učenje in IKT spretnosti v programih opismenjevanja in temeljnega izobraževanja odraslih,
  • Svetovanje pri učenju v programih opismenjevanja in temeljnega izobraževanja.
Vsaka država bo izpeljala po en modul in opravila evalvacijo. Na podlagi tega bo dokončno pripravila tudi program modula, pozneje še priročnik za izpeljavo modula. 
Projekt se bo končal z mednarodno konferenco o opismenjevanju odraslih, s posebnim poudarkom na vlogi učitelja v tem procesu. Konferenca bo potekala v mesecu oktobru 2008 v Bonu. 
Druge naloge v projektu so povezane z diseminacijo projektnih rezultatov in predstavljanjem njegove vsebine v okolju. V ta namen je bila oblikovana spletna stran projekta, ob sestankih smo izpeljali tudi odprta srečanja, kamor smo povabili zainteresirano strokovno javnost v državi gostiteljici sestanka (do sedaj v Sloveniji in Švici).
Vsebina:
Projektne vsebine so tesno povezane oz. izražene z nalogami projekta. Ob vsaki večji nalogi se skupina sestane v eni do sodelujočih držav. Do sedaj smo po načrtu projekta izpeljali tri srečanja in sicer prvega v Sloveniji, v Ljubljani, decembra 2006, ki je bilo ustanovitveno in je bilo namenjeno predvsem medsebojnemu spoznavanju partnerjev in usklajevanju pričakovanj, povezanih s cilji in namenom projekta ter konkretizaciji projektnih nalog.  Drugi - izredni sestanek je potekal v Švici, v Zurichu , maja 2007. Ta sestanek je finančno omogočila SVEB. Posvečen je bil usklajevanju poročil o položaju pismenosti in usposabljanja učiteljev, oblikovanju vprašalnika o kompetencah učiteljev v programih opismenjevanja in načrtovanju novih nalog. Tretji sestanek je bil v Waterfordu na Irskem v oktobru 2007. Tam smo se pogovorili o rezultatih, ki smo jih pridobili z vprašalnikom o kompetencah učiteljev v programih opismenjevanja in predstavili osnutke petih modulov.  Naslednji sestanek bo potekal v Lionu v Franciji (aprila 2008) in zadnji vzporedno s konferenco v Bonu, v oktobru 2008. Lionski sestanek je namenjen predstavitvi rezultatov evalvacije ob vpeljevanju modulov ter načrtovanju priročnika in konference.
Ugotavljamo, da so skupni sestanki odlična priložnost, da si izmenjamo poglede in uskladimo včasih tudi različne poglede in razumevanje pojavov. Hkrati s tem dobi država in ustanova, ki jo zastopa lepo priložnost, da se celoviteje predstavi drugim partnericam in da jo te bolje spoznajo Prav tako ugotavljamo, da se število in intenzivnost stikov – sodelovanje med partnerji občutno poveča neposredno pred in takoj po sestanku. Skladno s tem se okrepi tudi intenzivnost dela na projektu. Prevladujoča komunikacija med partnerji je sicer poteka po elektronski pošti.
Rezultati:

Projekt sicer še poteka, vendar pa smo v projektu že dosegli nekatere od predvidenih rezultatov:

  • Poročilo o položaju pismenosti odraslih in usposobljenosti učiteljev, ki poučujejo v programih opismenjevanja in temeljnega izobraževanja, ki je pripravljen v angleškem jeziku, povzetek bo pozneje pripravljen tudi v nacionalnem jeziku vseh sodelujočih držav.
  • Pripravili smo tudi vprašalnik o kompetencah učiteljev v programih opismenjevanja in temeljnega izobraževanja, na katerega je v vsaki državi odgovorilo vsaj 15 strokovnjakov, ki so povezani s področjem pismenosti . Rezultati so bili obdelani, koordinator projekta pa je opravil tudi primerjavo rezultatov po državah.
  • Pripravljeni so tudi programski osnutki vseh petih modulov, ki vsebujejo namen, cilje, vsebino modulov, učne metode , pripomočke in vire, ki bodo uporabljeni v modulu.
  • Vzpostavljena je tudi spletna stran projekta, ki širšim uporabnikom predstavlja projekt, omogoča interakcijo, na voljo pa so tudi posamezni izdelki in rezultati projekta.
  • V Vestniku na spletnih straneh so objavljene novice o pomembnejših dogodkih, ki so povezani s projektom.Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki