Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018

S projektom Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018 nadaljujemo začete aktivnosti na področju izobraževanja strokovnih delavcev, ki so potekale v okviru projektov Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih 20092011 in Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014.

Nosilec projekta je Zavod RS za šolstvo, Andragoški center pa je v projektu konzorcijski partner. V projektu sodelujejo še: Šola za ravnatelje, Državni izpitni center (RIC Ljubljana), Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) ter Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD).

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020 in bo prispeval h krepitvi kompetenc strokovnih delavcev v izobraževanju in usposabljanju. To bo prispevalo k razvoju inovativnih učnih okolij, uvajanju novih metod in pedagoških ter andragoških praks tudi z vključevanjem novih tehnologij.

Ciljna skupina projekta so strokovni delavci na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih.

Aktivnosti projekta se izvajajo med 1. julijem 2016 in 31. avgustom 2018.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Doseženi rezultati v letu 2016 in 2017 so predstavljeni v arhivu.

Načrtovana usposabljanja za leto 2018

V letu 2018 bomo izpeljali 16 programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja, predvidena je vključitev 300 udeležencev.

Predstavitev doseženih rezultatov v letu 2018: 

V mesecu januarju in februarju smo izpeljali 5 programov usposabljanja in spopolnjevanja za strokovne delavce v izobraževanju odraslih, in sicer Sodobni pristopi učenja in poučevanja z  upoštevanjem značilnosti izobraževanja odraslih II, Priprava interaktivnega izobraževanja II, Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslih, Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja odraslih, Razvijanje poklicne identitete izobraževalca odraslih II. V programe se je skupaj vključilo 96 udeležencev

Vodja projekta za aktivnosti konzorcijskega partnerja Andragoški center RS je dr. Tanja Možina (T: 01 5842 577, E: tanja.mozina@acs.si).
Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki