Andragoški center Slovenije

Andragoški

a/a

EPUO

podrocje
Naziv projekta (v angleščini)Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) v Sloveniji (National Coordinators for the Implementation of the European Agenda for Adult Learning in Slovenia)
Časovni okvir2012 do 2020 (po fazah: 2012–2014, 2014/2015, 2015–2017, 2017–2019 itd.)
Trenutna faza teče od 1. 11. 2017 do 31. 12 2019.
ProgramErasmus+
KoordinatorAndragoški center Slovenije (ACS)
Partnerji:
Dejavnosti koordinira Evropska komisija, in sicer njena enota, pristojna za izobraževanje odraslih (po vsebinski plati) ter Izvršna agencija za izobraževanje, avdiovizualne vsebine in kulturo – EACEA (po tehnični plati). Projekt se izvaja v vseh državah članicah EU v skladu s projektnimi načrti posamezne države.
Kontaktna osebamag. Zvonka Pangerc Pahernik
T: 01 5842 576, 051 301 323
E: zvonka.pangerc@acs.si
NAMEN

Dejavnosti, zasnovane za vsako fazo posebej, so namenjene popularizaciji sporočil Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) v Sloveniji ter promociji izobraževalne politike doma in v EU. Predvsem pa so sestavni del ozaveščanja slovenske javnosti o pomenu in vseprisotnosti izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja ter o priložnostih, ki so na voljo odraslemu prebivalstvu.

Projekt nagovarja vse ciljne skupine, tj. predstavnike politike, prakse in stroke v izobraževanju odraslih, učeče se, medije in najširšo javnost, posebno pozornost pa namenja manj izobraženim in izobraževalno prikrajšanim.

CILJI

V aktualni fazi projekta (2017–2019) so cilji naslednji:

  • implementacija Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO),
  • podpora uveljavljanju pobude Poti izpopolnjevanja – nove priložnosti za odrasle,
Preberi več
  • podpora drugim prizadevanjem v politiki, stroki in praksi izobraževanja odraslih,
  • uresničevanje dveh prednostnih področij EPUO: ozaveščanje o pomenu in možnostih IO ter spodbujanje nizko izobraženih in drugih prikrajšanih k udeležbi v IO ter spodbujanje in razvijanje temeljnih zmožnosti odraslih.
OPIS

V četrti fazi projekta EPUO bo osrednji del prizadevanj namenjen spremljanju uresničevanja evropske pobude Poti izpopolnjevanja – nove priložnosti za odrasle, sprejete decembra 2016, ter njeni popularizaciji. V ta namen bomo posneli stanje in analizirali obstoječe dejavnosti ter ukrepe na nacionalni in lokalni ravni, ki so usklajene s sporočili omenjene pobude in so financirane iz Evropskega socialnega sklada ter Letnega programa za izobraževanje odraslih.

Preberi več

V obeh letih bomo organizirali po tri posvetovalne sestanke deležnikov s področja izobraževanja, zaposlovanja in iz drugih resorjev ter dve letni konferenci. Na teh dogodkih bodo omogočene izmenjave izkušenj in spoznanj ter sprejeta priporočila z namenom, da uresničevanje pobude Poti izpopolnjevanja teče čim bolj učinkovito, s tem pa ciljni skupini nizko izobraženih omogoči izboljšanje njihovih kvalifikacij ter uspešno delovanje na trgu dela.

O dejavnostih bomo poročali na sejah Koordinacije izobraževanje odraslih pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter od članov pridobivali usmeritve za nadaljnje delo. Drugo politično, strokovno in najširšo javnost bomo ozaveščali in obveščali prek že uveljavljenih načinov in kanalov informiranja in diseminacije (npr. spletna stran, e-bilten) ter prek video in avdio produktov. Posebno pozornost bomo še naprej posvečali obveščanju evropske in domače strokovne javnosti prek ePlatforme za izobraževanje odraslih v Evropi – EPALE.

https://epuo.acs.si/

© 2020 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim