Andragoški center Slovenije

Andragoški

a/a

Vrednotenje programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

podrocje
Naziv projektaVrednotenje programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile
Časovni okvir2017–2020
FinancerMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Kontaktna osebamag. Jasmina Mirčeva
T: 01 5842 590
E: jasmina.mirceva@acs.si
NAMEN PROJEKTA JE

Namen programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile je podaljševanje delovne aktivnosti starejših zaposlenih s krepitvijo njihovih kompetenc, odprava stereotipov o starejših zaposlenih in opolnomočenje delodajalcev za upravljanje s starajočo se delovno silo.

Program zasleduje naslednje cilje: zvišanje ozaveščenosti delodajalcev in delavcev o negativnih demografskih trendih in potrebnih prilagoditvah nanje; okrepitev kompetenc starejših zaposlenih; zagotavljanje podpore delodajalcem za učinkovito upravljanje s starajočo se delovno silo. Nosilec projekta je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad R Slovenije. Andragoški center Slovenije sodeluje pri vrednotenju programa.

CILJI VRDNOTENJA
  • vmesno vrednotenje programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile,
  • vmesno in končno vrednotenje 1. javnega razpisa za sofinanciranje – Podpora delodajalcem pri oblikovanju in uveljavljanju strategij in/ali načrtov ukrepov za učinkovito upravljanje s starejšimi zaposlenimi);
Preberi več
  • vmesno in končno vrednotenje 1. javnega razpisa za sofinanciranje – Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih;
  • vrednotenje delavnic Učinkovito upravljanje s starejšimi zaposlenimi;
  • strokovni pregled/recenzijo Kataloga ukrepov za učinkovito upravljanje s starejšimi zaposlenimi.
OPIS

Slovenija se uvršča med države EU z najhitrejšim naraščanjem deleža starejših prebivalcev. Po podatkih SURSa se delež prebivalcev starih 65 ali več let vztrajno povečuje; v prvi polovici 2016 je delež znašal 18,7 % (SURS, 2017). Po podatkih EUROPOPA (EUROSTAT, 2011) bo v EU leta 2050, dvakrat toliko starejših kot otrok, Slovenija pa naj bi tako razmerje dosegla že leta 2035.

Preberi več

Skupina starejših je marginalizirana iz različnih razlogov: zaradi nadzastopanosti starejših v manj plačanih in nižje vrednotenih poklicih, ker so pogosto obravnavani kot manj fleksibilna delovna sila; zaradi nižjih vlaganj v starejše delavce, in prezgodnje upokojitve, ki je pogostokrat najenostavnejša rešitev pri kadrovskih spremembah.

Izobraževanje in usposabljanje sta pogosto ključna za premostitev generacijskih razlik in ključna sestavina mnogih rešitev, strategij in politik, namenjenih izboljševanju kakovosti življenja in dela ter ohranjevanje delovnih mest višjih starostnih kategorij. Fleksibilnejša in manj ranljiva so pa tista podjetja, ki sistematično skrbijo za razvoj vseh zaposlenih. Ustrezna raven izobraževanja in usposobljenosti zaposlenih, ki omogoča pridobivanje širokega spektra ključnih kompetenc, je pomembna za doseganje višje konkurenčnosti podjetij in ohranjevanje delovnih mest. Hkrati je pomembna za osebni razvoj in doseganje večjega osebnega zadovoljstva.

AKTIVNOSTI
  • Evalvacija delovnih skupin
  • Strokovni pregled/recenzija kataloga

© 2021 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim