Andragoški center

Andragoški

13. 12. 2017

a/a

Svetovanje zaposlenim (2016-2021)

Projekt »Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2021« je nastal kot nadaljevanje aktivnosti na področju informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja predhodno pridobljenega znanja v preteklem ESS programskem obdobju. Z aktivnostmi smo podpirali dejavnosti, ki so jih preko javnih razpisov izvajale za svetovanje in vrednotenje izvajale izvajalske organizacije s področja izobraževanja odraslih.

V programskem obdobju 2014–2020 želimo zagotoviti implementacijo rezultatov iz predhodnega obdobja ter se z dejavnostjo osredotočiti na ciljno skupino zaposlenih odraslih. Pozornost bo namenjena predvsem prilagajanju, poglabljanju in nadgrajevanju znanja in kompetenc zaposlenih, ki se danes srečujejo s številnimi kariernimi spremembami, zato je še toliko pomembnejše, da se jim skladno s potrebami na trgu dela zagotovijo bodisi ustrezna izobrazba in/ali usposobljenost za novo karierno pot ali poglabljanje kariere na njihovem področju dela.

Poudarek dejavnosti na projektu bo na:

  • razvijanju učinkovitih pristopov informiranja in svetovanja za vključevanje zaposlenih odraslih, še posebej manj izobraženih in izobraževalno neaktivnih ter starejših od 45 let in
  • ugotavljanju in vrednotenju neformalno in priložnostno pridobljenega znanja zaposlenih, s ciljem ohranjanja zaposlitev, večje fleksibilnosti v zaposlovanju in nadaljnjega razvoja kariere zaposlenih, povezanega z vključevanjem v nadaljnje izobraževanje in certificiranje že pridobljenega znanja.

Cilj projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2021 je razvoj strokovnih gradiv, programov in novih pristopov za izvajanje informativno svetovalne dejavnosti – ISIO, sodelovanje s socialnimi partnerji in deležnikiter izvajanje strokovnega svetovanja.

Ciljne skupine v projektu so zaposleni, ki potrebujejo dodatno usposabljanje, kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu ter delodajalci. Da bi učinkovito dosegli ciljne skupine in prispevali k izboljšanju poklicnih kompetenc zaposlenih, glede na potrebe trga dela ter gradili učinkovit sistem karierne orientacije, se bodo aktivnosti projekta izvajale za in v sodelovanju z izvajalskimi organizacijami in drugimi deležniki – vodjami in organizatorji izobraževanja odraslih, svetovalci v središčih ISIO in v izobraževanju odraslih, sindikati, združenji delodajalcev in drugimi socialnimi partnerji.

Izvajanje projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2021 bo potekalo v letih 2016–2021 in je razdeljeno na 3 aktivnosti:

  • Aktivnost 1:Razvoj strokovnih gradiv, programov in novih pristopov

Aktivnost je namenjena razvoju novih pristopov v svetovanju – za doseganje manj izobraženih zaposlenih, novih svetovalnih pripomočkov za svetovanje zaposlenim, razvoju novih orodij za vrednotenje ključnih kompetenc in drugih podpornih gradiv za ugotavljanje in vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja zaposlenih in drugih odraslih, pripravi novih strokovnih gradiv za izobraževalce odraslih, ki bodo izvajali svetovanje in vrednotenje ter razvoju IKT podpore.

  • Aktivnost 2: Strokovno svetovanje izvajalcem

V obdobju 2016-2021 bomo strokovno podpirali na javnem razpisu »Javni razpis za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022« izbrane izvajalske organizacije za izpeljevanje aktivnosti svetovanja zaposlenim.

  • Aktivnost 3: Sodelovanje s socialnimi partnerji in deležniki

V projektu bo pomembna aktivnost razvijanje in ohranjanje partnerskega sodelovanja različnih partnerjev in deležnikov za podporo izvajanju svetovanja zaposlenim. S strokovnimi in promocijski aktivnostmi se bo različne partnerje povezovalo na nove in učinkovitejše načine v podporo doseganju načrtovanih kazalnikov (vključenost zaposlenih v svetovanje in izobraževanje, priprava strokovnih gradiv in promocijskih dogodkov).

Ob vseh treh aktivnostih v tem podprojektu bo hkrati zagotovljeno tudi strateško in strokovno umeščanje področja informiranja in svetovanja ter vrednotenja in priznavanja neformalnega učenja odraslih v omrežje izobraževanja odraslih in širše v sistem vzgoje in izobraževanje.

Projekt “Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2021” zasleduje cilj ključne splošne usmeritve OP EKP za obdobje 2014-2020, to je »Večja vključenost na trg dela preko zaposlovanja, izobraževanja in usposabljanja«. Prav tako program prispeva k uresničevanju ciljev 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1.: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Skupna vrednost projekta, v okviru katerega so ciljna skupina zaposleni, ki potrebujejo dodatno usposabljanje, znaša 500.000 evrov (80 % iz EU sredstev, 20 % iz slovenske udeležbe). Projekt se bo izvajal v obeh kohezijskih regijah.

Vodja projekta na Andragoškem centru Slovenije:

mag. Tanja Vilič Klenovšek (T: 01 5842 584, tanja.vilic.klenovsek@acs.si)

© 2018 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim