Projektno učenje mlajših odraslih

Izvor programa

V Sloveniji je bil z namenom zmanjševanja socialne izključenosti najbolj ogrožene skupine mladih šolskih osipnikov v devetdesetih letih razvit javnoveljavni program neformalnega izobraževanja odraslih, Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM). Delovanje in proučevanje programa PUM nam je v petnajstih letih izostrilo sliko o potrebah populacije, ki se vanj vključuje, hkrati pa je pokazalo tudi na pomanjkljivosti programa in nove potrebe mladih, predvsem pa tudi nove priložnosti za razvoj in dopolnitev programa. Na podlagi izkušenj programa PUM in ob upoštevanju novih družbenih okoliščin smo razvili nov program neformalnega izobraževanja, Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O). Ta je nastal na pobudo Sektorja za vseživljenjsko učenje Direktorata za trg dela in zaposlovanje pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Program upošteva izhodišča Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in je umeščen v 9. prednostno os "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine" v sklop drugega specifičnega cilja "Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela".

Nastal je kot nadgradnja javnoveljavnega programa izobraževanja odraslih Projektno učenje za mlajše odrasle – PUM (Uradni list RS št. 403-2499 z dne 19. 7. 1999), od katerega pa se tudi pomembno razlikuje.

 

Kdo se lahko vključi v PUM-O?

V PUM-O se vključujejo mlajši odrasli od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti, ki

  • imajo status brezposelne osebe,
  • imajo status iskalca prve zaposlitve,
  • niso vključeni v izobraževanje,
  • se pri izobraževanju srečujejo s težavami, ki lahko vodijo v prekinitev šolanja,
  • niso zaposleni oz. nimajo zaposlitve.

 

Cilji PUM-O

Temeljni namen programa je razvijati potenciale ranljivih mlajših odraslih za uspešno vključevanje v izobraževanje za pridobitev izobrazbe, razvijanje poklicne identitete in tako uspešno vključevanje na trg dela ter uspešno socialno integracijo.

V programu enakovredno zasledujemo naslednje temeljne cilje:

  • Oblikovanje poklicne identitete, samoiniciativnosti in podjetnosti z namenom približevanja oz. vstopa na trg dela,
  • razvijanje učljivosti in razvijanje temeljnih zmožnosti, oblikovanje osebne identitete in spodbujanje dejavne udeležbe v družbi.

 

Vsebina programa

Načeloma jo lahko opredelimo skozi tri ključne izobraževalne module:

Modul kariernega načrtovanja in oblikovanja poklicne identitete zajema kratkoročno in dolgoročno načrtovanje kariernih ciljev v povezavi z določanjem zaposlitvenega načrta; vsebine, ki omogočajo pridobivanje potrebnih (manjkajočih) kompetenc za trg dela; vsebine, ki vodijo k razumevanju delovnopravne ureditve v državi; vsebine, povezane s podjetništvom, gospodarskim poslovanjem in povezovanjem.

Modul splošne poučenosti, ki zajema aktualno družbeno-politično dogajanje na ravni lokalne skupnosti, države, EU in sveta; vsebine, ki so povezane s trajnostnim razvojem; vsebine, ki so povezane z učenjem za dokončanje šolanja; kulturno-umetniške vsebine; vsebine, ki so povezane z razumevanjem naravoslovnih, humanističnih in družboslovnih znanosti; vsebine, ki omogočajo razumevanje družbenih ureditev in družbenih odnosov med različnimi deležniki; vsebine, ki krepijo posameznikove zmožnosti za dejavno uporabo sodobnih tehnologij in njihovih orodij.

Modul osebnostne rasti in oblikovanja trajnostnih življenjskih slogov, ki zajema vsebine, povezane z medosebnimi odnosi in skupinsko-dinamičnimi procesi, telesnim in duševnim zdravjem, spolnostjo, bontonom, kulinariko, bivalno kulturo in urejanjem življenjskega prostora, načrtovanjem in preživljanjem prostega časa, zabavo, pa tudi z uživanjem in zlorabo alkohola, z uživanjem in zlorabo drugih drog, kriminaliteto, nasiljem v družini, med vrstniki in v drugih družbenih okoliščinah.

Učenje poteka v projektih, kjer se med seboj prepletajo vsebine, ki so opisane v modulih. Projekti potekajo v sodelovanju z okoljem in so povezani z aktualnimi vsebinami ali potrebami udeležencev (https://www.youtube.com/watch?v=tdc-odLTGlI in https://www.youtube.com/watch?v=VOLO5CSvHcw).

Osebni pristop

Kandidat in mentor PUM-O pripravita izhodišča za pripravo osebnega kariernega načrta, v katerem uvodoma opredelita namen kandidatovega sodelovanja (vizijo) in izhodiščne cilje, ki jim bo udeleženec v programu sledil. Osebni načrt časovno opredelijo, določijo kazalnike, s katerimi bodo spremljali njegovo uresničevanje. Uresničevanje načrta periodično spremljamo in po potrebi dopolnjujejo ali spreminjamo. Pri tem udeleženec in mentorji sodelujejo tudi z drugimi ustanovami, svetovalci (npr. svetovalci za zaposlitev pri Zavodu za zaposlovanje, šolski svetovalni delavci, mentorji v podjetjih ipd.). Pri mladoletnih udeležencih lahko sodelujejo tudi starši.

 

Trajanje in dokončanje programa

Z vidika organizacije, ki izvaja program PUM-O, program poteka celo leto, vse dni od ponedeljka do petka po šest ur dnevno. Udeleženec se vanj vključuje predvidoma za obdobje 10 mesecev z individualno možnostjo podaljšanja ali skrajšanja, odvisno od njegovih potreb, opredeljenih v kariernem načrtu, in zunanjih okoliščin, ki vplivajo na uresničevanje zastavljenih ciljev.

 

Potrdilo o izobraževanju

Udeleženci ob zaključku programa pridobijo potrdilo o uspešnosti doseganja ciljev programa. V njem so navedeni podatki o sodelovanju posameznika pri posameznih učnih projektih ter drugi dosežki posameznika in vključenosti v morebitnih drugih ukrepih Aktivne politike zaposlovanja (npr. različnih tečajih) in koliko časa je udeleženec sodeloval.

Učne dosežke v programu PUM-O lahko udeleženci uveljavijo v postopkih vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc, ko se ponovno vključujejo v programe formalnega izobraževanja, ali pri priznavanju poklicne usposobljenosti pri zaposlovanju.

 

Vključevanje v program

Kandidati za program lahko izrazijo interes za vključitev v program sami, lahko pa jim vključitev predlagajo svetovalec za zaposlitev pri ZRSZ, šolski svetovalni delavec ali drug svetovalec, ki kandidatu pomaga pri reševanju njegovih problemov.

 

Izvajalci programa

Z izvajanjem programa smo začeli maja 2016.
Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki