Poročila o projektih

Na tej strani so objavljena le poročila, ki so dostopna prek spleta. Ostala, zlasti starejša, si je mogoče izposoditi v knjižnici Andragoškega centra.

2017

Izvajanje in spremljanje programov andragoškega spopolnjevanja v letu 2016

Kompetence odraslih od 16. do 24. leta: longitudinalni in mednarodni vidiki

Poročilo o Tednu vseživljenjskega učenja 2017 

Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji 2017/2018 : analiza in zaključno poročilo

Priporočila za posodobitev modela Središč za samostojno učenje (SSU) in modela Borze znanja (BZ)


2016

Evalvacija programa APZ : Vključitev brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe

Guidance and Orientation for Adult Learners : National Report: Slovenia, Wave 1

Needs Assessment and Gap Analysis at National and EU Level : Comparative Report (Primerjalno poročilo projekta DIMA, IO2)

Poročilo o Tednu vseživljenjskega učenja

Predlog modela usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev v OŠO

Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji 2016/2017
 

2015

Analiza uresničevanja Letnih programov izobraževanja odraslih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v obdobju 2011–2013

Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v letu 2014 : povzetek

Poročilo o TVU 2015

Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji 2015/2016

Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji 2014/2015

2014

Analitične podlage za posodobitev modela središč za samostojno učenje (SSU) in borz znanja (BZ)

Analiza in poročilo o TVU 2014

Fluktuacija strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Študija št. 1 : Rezultati raziskave o fluktuaciji usposobljenih vodij in mentorjev študijskih krožkov

Fluktuacija strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Študija št. 2 : Rezultati raziskave o fluktuaciji usposobljenih učiteljih v programih usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU)

Fluktuacija strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Študija št. 3 : Rezultati raziskave o fluktuaciji usposobljenih mentorjev v programu Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM)

Fluktuacija strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Študija št. 4 : Rezultati raziskave o fluktuaciji usposobljenih vodij in svetovalcev v središčih za informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih (središča ISIO)

Fluktuacija strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Študija št. 5 : Rezultati raziskave o
fluktuaciji usposobljenih vodij in svetovalcev oz. mentorjev pri organiziranem samostojnem učenju (SSU)


Fluktuacija strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Študija št. 6 : Rezultati raziskave o fluktuaciji usposobljenih svetovalcev za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih (SVK)

Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014: dosežki projekta

Motivacije in ovire pri izobraževanju za potrebe trga dela

Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v letu 2013 : povzetek

Predlog za sistemsko umeščenost in ureditev središč ISIO po letu 2013

Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014: predstavitev dosežkov aktivnosti 1: Razvoj pismenosti odraslih od 2011 do 2014

Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014: predstavitev dosežkov aktivnosti 2: Ugotavljanje, vrednotenje in priznavanje neformalnega učenja odraslih od 2012 do 2014
 

2013

Analiza in poročilo o Tednu vseživljenjskega učenja 2013

Izobraževanje odraslih kot področje medresorskega sodelovanja : poročilo o projektu

Kakovost in izobraževanje – izvajanje programov andragoškega spopolnjevanja : analiza zadovoljstva udeležencev z usposabljanjem v letu 2012

Koncept vključevanja prostovoljcev v delo svetovalnih središč za izobraževanje odraslih ISIO

Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji 2013/2014

Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v letu 201

Strokovne podlage in osnutek predlogov za projekt Build Up Skills

Uveljavljanje pravičnosti v izobraževanju odraslih v vseh politikah


2012

Analiza in poročilo o Tednu vseživljenjskega učenja 2012

Analiza uresničevanja Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih 2005–2010

Analiza uresničevanja Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih 2009–2010

Analiza študijskih krožkov : nelektorirano poročilo stanja in trendov 

Evalvacija Osnovne šole za odrasle : zaključno poročilo o rezultatih evalvacije programa 2011–2012

Evalvacija vloge delodajalcev za razvoj certifikatnega sistema/sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij : končno poročilo

Follow-up of CONFINTEA VI : National progress report submitted by the Government of Slovenia

Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji 2011/2012

Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji 2012/2013

Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v letu 2011

Razvoj kakovosti in izobraževanje za andragoško delo : analiza zadovoljstva udeležencev z usposabljanjem v letu 2011


2011

Analiza in poročilo o Tednu vseživljenjskega učenja 2011

Analiza zadovoljstva udeležencev s programom usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje

INCLUD-ED : Education in European policies and the development of citizenship : working paper

INCLUD-ED : Intersections between educational policies and other areas of social policy: successful mixed interventions : preliminary report

Izobraževanje odraslih v lokalni skupnosti: evalvacijska študija

Posledice recesije na izobraževanje za potrebe trga dela in vpliv tega dejavnika na izhod iz recesije : končno poročilo

Pregled ponudbe izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji v šolskem 2010/2011

Strokovna izhodišča za prenovo javno veljavnih programov UŽU, PUM in RPO ter temeljnega usposabljanja učiteljev in mentorjev 

Študijski krožki : poročilo o strukturah za leto 2010

Usposabljanje za andragoško delo : analiza zadovoljstva udeležencev z usposabljanjem v letu 2010


2010 

Analiza in poročilo o Tednu vseživljenjskega učenja 2010

Analiza mreže izvajalcev izobraževanja odraslih z vidika možnosti zadovoljevanja potreb prednostnih ciljnih skupin : poročilo

Analiza uresničevanja Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih (ReNPIO) 2005-2008 in Izhodišča za oblikovanje Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih (ReNPIO) 2010-2013

Evalvacija javno veljavnega programa Projektno učenje za mlajše odrasle in temeljnega usposabljanja mentorjev PUM

Evalvacija javno veljavnega programa Računalniška pismenost za odrasle

Evalvacija javno veljavnih programov UŽU in programov temeljnega usposabljanja učiteljev UŽU

Možnosti ranljivih skupin odraslih v formalnem in neformalnem izobraževanju v Sloveniji : strategije in politike na nacionalni in izvajalski ravni (Access of adults to formal and non-formal education – policies and priorities : the case of Slovenia)

Usposabljanje za andragoško delo : analiza zadovoljstva udeležencev z usposabljanjem v letu 2009
 

2009 

Analiza in poročilo o Tednu vseživljenjskega učenja 2009

Evalvacija izobraževalne ponudbe formalnih in neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne

Guidance in the workplace project : final evaluation report

Guidance in the workplace project : report on training activities 

INCLUD-ED Report 4: The Role of Education in the European Knowledge Based Society 

INCLUD-ED : The identification of gaps in the statistical databases regarding the connection of education and employment, health, housing and political participation
 
Kazalniki za spremljanje izobraževanja in usposabljanja v podjetjih : poročilo 

Kompetenčni pristop k spopolnjevanju andragoških delavcev 

Pregled ponudbe izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji v šolskem 2009/2010

Primerjalna analiza mnenj in stališč izvajalcev srednješolskega in višješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslih o vprašanjih kakovosti

Promocijska kampanja Zgledi vlečejo : Poročilo o projektu 2007–2009

Razvoj novih pristopov pri spopolnjevanju andragoških delavcev : prikaz izsledkov fokusnih skupin
 
Razvoj novih pristopov pri spopolnjevanju andragoških delavcev : prikaz izsledkov vodenih intervjujev 

2008

Analiza uresničevanja 4. člena Zakona o izobraževanju odraslih

Celostni model izobraževanja starejših odraslih v Sloveniji

The Development and State of the Art of Adult Learning and Education (ALE). National report of Slovenia

Formalno izobraževanje odraslih v programih z največ udeleženci v Sloveniji
(SP3 - National report Slovenia)

Izobraževanje in usposabljanje migrantov v Sloveniji

Literature Review Report: Impact of education on health (youth, women, people with disabilities)

Poročilo o spremljanju izvajanja programa Branje za znanje in branje za zabavo

Pregled ponudbe izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji v šolskem 2008/2009

Prikaz dosežkov in razvojnih izzivov izobraževalne dejavnosti Andragoškega centra Slovenije : izhodišča za oblikovanje nove zasnove andragoškega spopolnjevanja 

Strokovne podlage za pripravo osnutka Zakona o izobraževanju odraslih : predlog

Udeležba zaposlenih iz malih in srednje velikih podjetij v formalnem izobraževanju 
       (A review on the participation of employees of SME in formal education : the case of Slovenia)

2007

Lifelong Learning: Patterns of Policy in Thirteen European Countries

Pregled ponudbe izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji v šolskem letu 2007/2008

Zaposlovanje mladih v luči institucionalne ureditve trga delovne sile in organizacije izobraževalnega sistema
 
2006

Družbeno skupinski vplivi udeležbe odraslih v izobraževanju kot podlaga za razvoj modela poklicne kariere 

Pismenost na podeželju : raziskovalno poročilo (CRP 2003-2006)

Ponudba izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji : izvajalci in programi 2005/2006

Poročilo o evalvaciji Programa usposabljanja za uporabo modela za presojanje in razvijanje kakovosti Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje - POKI 
 
Pregled ponudbe izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji v šolskem 2006/2007
 
Pregled študija na daljavo na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji

2005

Izobraževanje odraslih v Sloveniji : izvajalci in programi 2004/2005

Pismenost in ključne življenjske veščine v družbi znanja : družbeno skupinski vplivi udeležbe odraslih v izobraževanju kot dejavniki razvoja družbe : zaključno poročilo

Poročilo o izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami na področju zviševanja ravni pismenosti

Spremljanje doseganja strateških ciljev izobraževanja odraslih do leta 2006

2004

Izobraževanje odraslih v Sloveniji : izvajalci in programi 2003/2004

Model celovitega spremljanja uresničevanja ciljev nacionalnega programa izobraževanja odraslih (NPIO) na prvem prednostnem področju (splošno neformalno izobraževanje)

Poročilo o izvedbi programov: Usposabljanje za življenjsko uspešnost: Beremo in pišemo skupaj in Most do izobrazbe

Pregled izpeljave programa Projektno učenje za mlajše odrasle : poročilo o izvedbi programa v šolskem letu 2003/04 

2003

CONFINTEA Mid-term report Slovenia 2003

Izobraževanje odraslih v Sloveniji : izvajalci in programi 2002/2003

Motivacija zaposlenih za izobraževanje

Poročilo o delovanju središč za samostojno učenje v šolskem letu 2001/2002

Pregled izpeljave programa Projektno učenje za mlajše odrasle : poročilo o izpeljavi programa v šolskem letu 2001/02

Študijski krožki : letno poročilo 2002-2003

Oblikovanje nacionalnega in izvedbenega kurikuluma v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih

2002

Evalvacija programa Projektno učenje za mlajše odrasle : poročilo o izpeljavi programa v šolskem letu 2000/01

Izobraževanje odraslih v Sloveniji : izvajalci in programi 2001/2002

Študijski krožki : letno poročilo 2001-2002

Računalniško opismenjevanje odraslih v Sloveniji

2001

Izobraževanje odraslih v Sloveniji : izvajalci in programi 2000/2001

Motivacija odraslih za izobraževanje

Projektno učenje za mlajše odrasle : poročilo o izpeljavi programa v šolskem letu 1999/2000

Študijski krožki : letno poročilo 2000-2001

Temeljno znanje in spretnosti mladih, brezposelnih in staršev šolskih otrok

Skupno poročilo borz znanja za leto 2001

Evalvacija srednješolskega formalnega izobraževanja brezposelnih - Program 5000 : fazno poročilo

Evalvacija programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost : poročilo za leto 2000

Pripravljenost uporabnikov za učenje v središču za samostojno učenje, njihova samostojnost in stališča do takšnega učenja

Analiza spremljanja prenovljenih programov tujih jezikov za odrasle

Razvojni projekt Usposabljanje za življenjsko uspešnost za odrasle s posebnimi potrebami

2000

Izobraževanje odraslih v Sloveniji : izvajalci in programi 1999/2000

Analiza delovanja študijskih krožkov v šolskem letu 1999-2000

Skupno poročilo borz znanja za leto 1999

Statistično poročilo o delu Borz znanja za leto 2000

Zaključno poročilo o spremljanju poskusnega izpeljevanja in evalvaciji programa višjega strokovnega izobraževanja Gostinstvo – odrasli

Zaključno poročilo o spremljanju poskusnega izpeljevanja in evalvaciji programa višjega strokovnega izobraževanja Turizem – odrasli

Evalvacija učne pomoči brezposelnim

Evalvacija pogramov Usposabljanje za življenjsko uspešnost: nacionalno poročilo za leto 1999

Lifelong learning in the information age: transnational study on media literacy in the advent of learning sicieties: country report Slovenia

Poročilo o delovanju središč za samostojno učenje za obdobje od 1. septembra 1998 do 31. avgusta 1999

Skupno poročilo borz znanja za šolsko leto 1999/2000

Strategija in koncepcija izobraževanja odraslih v Sloveniji

1999

Analiza delovanja študijskih krožkov v šolskem letu 1997/98

Analiza delovanja študijskih krožkov v šolskem letu 1998/99

Ljudske in delavske univerze v obdobju od 1945. do 1990. leta : udeleženci izobraževanja na delavskih in ljudskih univerzah

Nacionalna raziskava Pismenost odraslih in udeležba v izobraževanju: tehnično poročilo

Evalvacija programov Usposabljanje za življenjsko uspešnost

Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM): evalvacijsko poročilo o izpeljavi programa PUM
 

1998

Analiza delovanja študijskih krožkov v šolskem letu 1996/97

Analiza delovanja središč za samostojno učenje

Evalvacija programov Usposabljanje za življenjsko uspešnost

Poročilo o izvajanju programa Izobraževanje za demokracijo

Ljudske in delavske univerze v obdobju od 1945. do 1990. leta : programi in učitelji v delavskih in ljudskih univerzah
 
1997

Analiza pregleda izobraževanja odraslih v Sloveniji za leto 1997/98

Analiza delovanja študijskih krožkov v šolskem letu 1995/96

Zaključno poročilo o opravljeni evalvaciji spremljanja eksperimentalne izvedbe projekta CMO v podjetju MI AMIGO

Evalvacija politike izobraževanja delovne sile s poudarkom na izobraževanju brezposelnih, 2. del

Projektno učenje za mlade: izobraževalni program

Vloga in razvoj Andragoškega društva Slovenije v obdobju 1968-1991

 1996

Evalvacija programov "Usposabljanje za življenjsko uspešnost"

Izobraževanje delovne sile in transformacije na trgu dela

Poročilo o opravljeni 1. fazi evalvacije spremljanja eksperimentalne izvedbe projekta CMO v podjetju MI AMIGO

Poročilo o opravljeni 2. fazi evalvacije spremljanja eksperimentalne izvedbe projekta CMO v podjetju MI AMIGO

Poročilo o opravljeni 3. fazi evalvacije sporemljanja eksperimentalne izvedbe projekta CMO v podjetju MI AMIGO

Prilagajanje programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost za odrasle s posebnimi potrebami

Razvoj kurikuluma za mlajše odrasle na prehodu iz osnovnega v poklicno izobraževanje

Sistemi za zagotavljanje kakovosti v izobraževanju

Standardi in normativi v izobraževanju brezposelnih

Študijski krožki v vlogi spreminjanja izobraževanja in demokratizacije življenja v lokalni skupnosti

Zgodovinski razvoj koncepcije in sistemskega urejanja izobraževanja odraslih v obdobju od leta 1945 do leta 1991

Ženske v izobraževanju in delu

1995

Adult education research trends in Central and Eastern European countries

Evalvacija politike izobraževanja delovne sile s poudarkom na izobraževanju brezposelnih

Razvoj in implementacija središč za samostojno učenje

Študijski krožki v vlogi spreminjanja izobraževanja in demokratizacije življenja v lokalni skupnosti

Usposabljanje za življenjsko uspešnost v vlogi spreminjanja izobraževanja in demokratizacije življenja v lokalni skupnosti

1994

Funkcionalna pismenost odraslih v Sloveniji: poročilo o delu v 1993. letu

Izobraževanje odraslih v letih 1992 in 1993: nacionalno poročilo

Izhodišča in predlogi za sistemsko urejanje poklicnega izobraževanja odraslih

Postopek pridobivanja certifikatov o poklicnih kvalifikacijah: poročilo I. faze projekta

Zunanja evalvacija programov Usposabljanje za življenjsko uspešnost: poročilo za leto 1993/94

Snovanje in sistemsko urejanje izobraževanja odraslih: splošna izhodišča in primerjalni pregled stanja v Sloveniji: raziskovalno poročilo 1

Programi, oblike in metode izobraževanja odraslih: raziskovalno poročilo 2

Sistemsko urejanje poklicnega izobraževanja odraslih: raziskovalno poročilo 3

Visokošolsko izobraževanje odraslih: raziskovalno poročilo 4

Temeljno izobraževanje odraslih: raziskovalno poročilo. Neformalno izobraževanje odraslih: raziskovalno poročilo 5

Potrebe po izobraževanju odraslih: raziskovalno poročilo 6

Brezposelnost je lahko izziv: izobraževalni program

Vzgojnoizobraževalni program centrov za mlajše odrasle v Sloveniji

1993

Funkcionalna pismenost: drugi posvet

Funkcionalno opismenjevanje odraslih v Sloveniji: poročilo o poteku dela v letu 1992 in Zasnova programa dela v letu 1993

Poročilo o izvajanju projekta Študijski krožki v prvem polletju leta 1993

1992

Prvi posvet o funkcionalni pismenosti


 
Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki