Pismenost

Danes je na splošno sprejeto, da je pismenost odraslih kritični dejavnik v podjetniški in individualni uspešnosti, saj pomembno vpliva na sposobnosti človeških potencialov in razvoj ključnih kompetenc odraslih za družbo znanja. Andragoški center Slovenije se posveča problematiki pismenosti odraslih že od ustanovitve leta 1991 dalje, ko je bil zastavljen dolgoročni razvojno raziskovalni projekt Funkcionalna pismenost odraslih. Ob podpori takratnega Ministrstva za šolstvo in šport ter ob sodelovanju Zveze Ljudskih univerz Slovenije smo razvili in vpeljali prvi inovativen izobraževalni program za zviševanje ravni pismenosti odraslih z imenom Usposabljanje za življenjsko uspešnost  – UŽU. Med leti 2002-2007 se je področje pismenosti odraslih razvijalo v samostojnem tematskem področju, ki obsegalo raziskovalne in razvojne projekte, izobraževanje učiteljev in mednarodno sodelovanje. 
 
Prelomnico v dosedanjem delu prestavlja obdobje po objavi izsledkov mednarodne raziskave o pismenosti odraslih za Slovenijo (International Adult Literacy Survey), ki smo jo na Andragoškem centru Slovenije izpeljali pod okriljem OECD leta 1998. Raziskava je razkrila velik primanjkljaj v pisnih spretnostih odraslih v Sloveniji starih od 16 do 65 let v primerjavi z razvitimi državami OECD, saj je kar 77 % odraslih ne dosega ustrezne ravni pismenosti, potrebne za razumevanje in vsakodnevno rabo pisnih informacij v vsakdanjem življenju. Pokazala je, da so zaradi neustrezne pismenosti nekatere skupine odraslih bolj ogrožene kot druge, saj se slabša pismenost povezuje z brezposelnostjo, slabšim materialnim stanjem, nižjo motivacijo in slabšimi možnostmi za vključevanje v izobraževalne in druge dejavnosti, ki odraslim omogočajo ohranjanje in razvoj pismenosti.

Neugodni izsledki raziskave pismenosti odraslih so spodbudili pripravo dokumentov in strokovnih podlag za razvoj pismenosti odraslih v prihodnjih letih v Sloveniji, med katerimi velja omeniti:  

Številne ukrepe in dejavnosti, ki jih predvideva vizija razvoja pismenosti odraslih v Sloveniji, smo pričeli uresničevati ob denarni podpori Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega socialnega sklada že v letih 2004-2006. Z različnimi dejavnostmi, kot so: raziskave, priprava strokovnih podlag, razvoj izobraževalnih programov za ciljne skupine, usposabljanje učiteljev, promocija, strokovni posveti in mednarodno sodelovanje, prispevamo k večji vključenosti predstavnikov vseh generacij v programe za zviševanje izobrazbene ravni, k izboljševanju splošne izobraženosti in poučenosti odraslih, ki ga opredeljuje prvi prednostni cilj Resolucije o nacionalnem programu za izobraževanje odraslih v RS do leta 2010.

 

Vabimo k obisku nove spletne strani o pismenosti odraslih -  https://pismenost.acs.si/, kjer so na enem mestu zbrana številna strokovna in znanstvena dela različnih strokovnjakov s področja pismenosti ter prispevki z izobraževalnih in strokovnih dogodkov, kjer je bila pismenost obravnavana z različnih vidikov. Na novi spletni strani boste našli mnogo informacij o do sedaj zaključenih in trenutno aktualnih nacionalnih in mednarodnih projektih ACS, v katerih se posveča pismenosti odraslih.Datoteke:


Predstavitev Nacionalne stategije za razvoj pismenosti


Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki