Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih od 2013 do 2015

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je zagotovilo sodelovanje Slovenije v drugem krogu najobsežnejše svetovne raziskave o kompetencah ali zmožnostih odraslih, ki poteka pod okriljem OECD, z naslovom Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih (Programme for International Assessment of Adult Competences – PIAAC ).  V Sloveniji projekt izvaja Konzorcij partnerskih ustanov, ki je bil izbran januarja letos na javnem razpisu ESS Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih od leta 2013 do 2015. Projekt denarno podpira tudi Evropska komisija s programom Vseživljenjsko učenje.

Andragoški center Slovenije je vodilni partner konzorcija, ki ga sestavljajo Statistični urad Slovenije ter tri fakultete Univerze v Ljubljani: Fakulteta za družbene vede, Ekonomska fakulteta in Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko.

Raziskava PIAAC je največja raziskava na področju izobraževanja odraslih v zgodovini, saj je v njej sodelovalo že več kot 155.000 odraslih med 16 in 65 letom iz 24 držav. V drugem krogu se raziskavi skupaj s Slovenijo pridružuje novih devet držav. Za Slovenijo je projekt nacionalnega pomena, saj bo v neposredno testiranje vključenih prek 6.000 odraslih iz vseh slovenskih regij v starosti od 16 do 65 let.

PIAAC prinaša vrsto novosti. Zmožnosti, ki se jih bo merilo, so opredeljene kot ključne kompetence, ki jih uporablja posameznik v informacijski dobi pri delu, v svojem življenju in v osebnem ravnanju. V raziskavi se bo merilo štiri vrste ključnih kompetenc, za vsako velja, da meri oboje – temeljne zmožnosti in zmožnosti na zahtevnih ravneh: reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih, pismenost, matematiko, ter bralne zmožnosti. Novost je ocenjevanje kompetenc, ki so potrebne na delovnem mestu, to pa so: uporaba bralnih in matematičnih možnosti na delovnem mestu, obvladovanje informacijske tehnologije, komuniciranje, predstavljanje in zmožnosti za skupinsko delo.

Cilji projekta vključujejo 4 ključne vidike: ugotavljanje kompetenc; uporaba, razvoj ali usihanje kompetenc (vpliv izobraževanja, delovnega mesta in okolja); vpliv kompetenc na ekonomski in socialni položaj posameznika, panoge, regije in države; ter priporočila in strokovna izhodišča za izobraževalno in druge politike.

Temeljni cilji projekta so:

  • ugotavljanje distribucije, razvoja in upadanja kompetenc v populaciji (16-64) in mednarodne primerjave teh rezultatov,
  • kakovost znanj in kompetenc pridobljenih v izobraževalnem sistemu (v sistemu izobraževanja mladine v primerjavi s sistemom izobraževanja odraslih),
  • ugotavljanje vplivov različnih ravni kompetenc na socialne in ekonomske rezultate na ravni posameznika, podjetja in države,
  • ugotavljanje vplivov delovnega mesta, družine in stila življenja na uporabo, razvoj ali upadanje kompetenc,
  • oblikovanje podlag za načrtovanje politik (razvoj izobraževalnih programov, usposabljanje izobraževalcev, umestitev izobraževalne politike v sektorske politike): z vidika vključevanja v vseživljenjsko učenje (spodbude za povečanje vključenosti), z vidika zahtev delovnih mest (npr. ali obstaja razkorak med kompetenco digitalne pismenosti in zahtevami delovnega mesta), z vidika odpravljanja neusklajenosti izobraževalne politike in politike trga dela (npr. razvoj novih programov za odrasle in programov usposabljanja izobraževalcev odraslih), z vidika večje usklajenosti aktivne politike zaposlovanja, skladnosti regionalnega razvoja, razvoja podeželja z izobraževalno politiko (uskladitev kompetence ciljnih skupin, opredeljenih v teh politikah s kompetencami, ki jih zahtevajo delovna mesta, ki so na voljo za brezposelne, starejše in kmečko populacijo),
  • ugotavljanje vplivov na uvrstitev Slovenije glede razvitosti kompetenc populacije v mednarodnem prostoru,
  • ugotavljanje sprememb v dosežkih pismenosti in socialno kulturnih sprememb v participaciji odraslih v izobraževanju.

Projekt je razdeljen na tri aktivnosti, ki sta nadalje razdeljeni v posamezne naloge, predstavljajo pa vsebinsko zaokrožene celote za doseganje ciljev projekta:

  • razvoj kazalnikov za merjenje kompetenc odraslih,
  • priprava in izpeljava poskusnega in glavnega merjenja kompetenc odraslih,
  • analiza stanja na področju kompetenc odraslih in mednarodna primerjava.

Projekt se je začel januarja 2013 in se bo končal junija 2015. V letu 2013 bomo opravili pilotni del raziskave, ki obsega merjenje kompetenc pri 1500 odraslih anketirancih. V letu 2014 bo bomo izpeljali glavni del raziskave – kompetence bomo merili pri 5000 odraslih. Poleg empiričnega dela raziskave imamo v načrtu še 8 tematskih študij.

Skupna vrednost projekta je 1.339.000,00. EUR, od tega prispeva Evropski socialni sklad 85 % ali 1.138.150,00 EUR, Ministrstvo RS za šolstvo in šport pa 15 % ali 200.850,00 EUR.

Za več informacij o projektu, obiščite spletno stran OECD (http://www.oecd.org/site/piaac) ali http://piaac.acs.si.

Osebi za stike:

Vodja projekta:
dr. Petra Javrh, ACS
(T: 01 5842 572, E: petra.javrh@acs.si)

Koordinatorica projekta:
mag. Estera Možina, ACS
(T: 01 5842 591, E: ester.mozina@acs.si)
Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki