Arhiv

Program je namenjen temeljnemu usposabljanju učiteljev v programih za razvoj pismenosti, da pridobijo znanja za izvajanje programov Branje za znanje in branje za zabavo (BZZ), Knjige so zame in Razgibajmo življenje z učenjem.

Predstavitev dosežnih rezultatov v letu 2009

V letu 2009 smo v okviru aktivnosti Temeljno usposabljanje izvajalcev programa BZZ – branje za znanje in branje za zabavo izpeljali usposabljanje strokovnih delavcev za spodbujanje družinske pismenosti. Vključilo se je 25 udeležencev z mladinskih oddelkov splošnoizobraževalnih knjižnic, vrtcev ter ljudskih univerz. Usposabljanje je trajalo 24 pedagoških ur in je bilo izpeljano v treh dneh v novembru. Vsi udeleženci so usposabljanje uspešno končali in prejeli potrdilo o usposobljenosti.

V letu 2009 smo izdali tudi priročnik za spodbujanje družinske pismenosti z naslovom Branje za znanje in branje za zabavo. Prejeli so ga udeleženci usposabljanja za razvoj družinske pismenosti, učitelji v programih UŽU, vse osnovne šole in vrtci v Sloveniji prek OE Zavoda za šolstvo, vse splošne knjižnice in knjižnice na kadrovskih fakultetah, številne druge organizacije in strokovnjaki ter posamezniki.

Priročnik smo predstavili:

  • novembra 2009 na srečanju ravnateljev osnovnih šol v Portorožu, 
  • na spletni strani ACS v rubriki Novice (http://www.acs.si/index.cgi?m=3&id=367), 
  • v decembrski izdaji e-Novičk v članku z naslovom Izšel je priročnik za spodbujanje družinske pismenosti,
  • decembra 2009 na posebnem strokovnem srečanju avtorjev in avtoric ter vabljenih gostov v Knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani.

Predstavitev dosežnih rezultatov v letu 2010

Za izvajalce programa Branje za znanje in branje za zabavo – BZZ smo novembra izpeljali temeljno usposabljanje v obsegu 24 ur. V usposabljanje se je vključilo 26 udeležencev iz 13 izobraževalnih organizacij, ki so bile izbrane na javnem razpisu.

Za udeležence je bilo pripravljeno eno učno gradivo z naslovom Pripovedovanje kot jezikovno iskanje.

Novico o pričetku usposabljanja smo skupaj z vabilom objavili na spletnih straneh ACS:
http://www.acs.si/index.cgi?m=3&id=518 in na spletni strani izobraževalne dejavnosti ACS: http://izobrazevanje.acs.si/index.php?nid=400&id=210&d.

Novice o izpeljani prvi, drugi in tretji delavnici smo objavili tudi na spletni strani izobraževalne dejavnosti ACS v rubriki Dogodki (http://izobrazevanje.acs.si/dogodki/?id=230, http://izobrazevanje.acs.si/dogodki/?id=232 in http://izobrazevanje.acs.si/dogodki/?id=245).

V junijski številki e-Novičk (str. 13) smo objavili povabilo izvajalcem na usposabljanje za spodbujanje pismenosti v družini. V novembrski številki e-Novičk (str. 4) smo objavili članek z naslovom Pričeli smo z usposabljanjem strokovnih delavcev za spodbujanje družinske pismenosti. V decembrski številki e-Novičk (str. 4–5) pa smo nato objavili članek z naslovom Zaključili smo z usposabljanjem strokovnih delavcev za spodbujanje družinske pismenosti.

Predstavitev dosežnih rezultatov v letu 2011

V okviru aktivnosti Temeljno usposabljanje izvajalcev programa BZZ – Branje za znanje in branje za zabavo smo pričeli z usposabljanjem v začetku marca in izpeljali tri od štirih načrtovanih delavnic, skupaj 22 ur usposabljanja. Delavnice so bile posvečene spodbujanju branja v družinskem krogu, seznanjanju s kakovostno otroško ilustracijo, s programom BZZ in programom usposabljanja strokovnih delavcev, spoznavanju metod dela s starši in z otroki, raznovrstnosti otroške literature in načrtovanju obiska v splošni knjižnici. V usposabljanje je bilo vključenih skupaj 24 udeležencev. 1. aprila 2011 pa smo izpeljali še zadnjo od načrtovanih delavnic, in sicer v obsegu 8 ur. Prvi del delavnice je bil posvečen primeru dobre prakse pri izvedbi programa BZZ na Ljudski univerzi Ormož, izpeljali sta ga usposobljeni učiteljici Ljuba Fišer in Ksenija Šoštarič iz LU Ormož. Popoldanski del pa je vodila dr. Sonja Pečjak na temo Psihološke osnove zgodnje pismenosti. V skupino je bilo vključenih skupaj 24 udeležencev, ki so izpolnili pogoje za dokončanje programa in jim tudi izdali potrdila o usposobljenosti za izvajanje programa BZZ. Udeleženci so prejeli 1 učno gradivo (Fišer: Načrt izvedbe programa Branje za znanje in branje za zabavo).

Aktivnost je bila s tem realizirana, doseženi so bili načrtovani indikatorji glede izvedbe enega programa in števila udeležencev, ker smo izvedbo prilagodili potrebam udeležencev spopolnjevanja, pa smo namesto 32 načrtovanih izpeljali 30 ur usposabljanja.

V okviru aktivnosti Temeljno usposabljanje izvajalcev programa Knjige so zame smo 25. in 27. maja 2011 izvedli dve od prvotno načrtovanih treh delavnic, skupaj 16 ur usposabljanja. Za krajše usposabljanje smo se odločili, zato ker je program nov in še ni drugih izkušenj z izvajanjem programa pri nas kot tistih iz pilotne izvedbe. Prva delavnica se je pričela z uvodom v usposabljanje (mag. Estera Možina), sledila je predstavitev izkušenj iz dveh skupin pilotne izvedbe programa (mag. Andreja Jelen Mernik), popoldanski del pa je izvedla dr. Meta Grosman, na temo pomen branja literature za razvoj pismenosti in kognitivnih spretnosti pri odraslih. Druga delavnica je bila namenjena praktičnim izkustvom pri oblikovanju skupine odraslih za branje, motivaciji za branje, izboru primerne literature ter posameznim fazam poteka srečanja in razvoja programa. Delavnico je vodila Nataša Škofic Krajnc. Udeleženci so prejeli 1 učno gradivo (Gradivo za izvedbo programa Knjige so zame), ki je vsebovalo napotke in navodila za izvajanje programa, temeljna načela pri izpeljavi programa ter izbor kakovostne literature za branje. V usposabljanje je bilo vključenih 26 kandidatov.

Aktivnost je bila s tem realizirana, doseženi so bili načrtovani indikatorji glede izvedbe enega programa, izpeljali pa smo 16 ur usposabljanja namesto načrtovanih 24, ker smo izvedbo prilagodili potrebam udeležencev spopolnjevanja.

V okviru aktivnosti Temeljno usposabljanje izvajalcev programa UŽU za starejše – Razgibajmo življenje z učenjem smo 30. in 31. maja ter 23. junija 2011 izvedli usposabljanje za program UŽU Razgibajmo življenje z učenjem. Izpeljali smo tri od prvotno načrtovanih štirih delavnic, skupaj 24 ur usposabljanja. Za krajše usposabljanje smo se odločili, enako kot pri programu Knjige so zame, ker je program nov in ni še drugih izkušenj z izvajanjem programa pri nas kot tistih iz pilotne izvedbe. Prva delavnica se je pričela z uvodom v usposabljanje (mag. Estera Možina), sledilo je predavanje dr. Sabine Jelenc Krašovec na temo pomena izobraževanja kot poti za socialno vključevanje starejših odraslih. Izvajanje programa v praksi pa je predstavila mag. Andreja Jelen Mernik. Druga delavnica je bila v celoti namenjena Značilnostim učenja starejših in jo je vodila dr. Ana Krajnc. Tretja delavnica, ki jo je vodila mag. Estera Možina, se je odvijala ob predstavitvah prvega dela izvedbenih načrtov učiteljev, v katerih so predstavili potrebe po tem programu v lokalnem okolju ter priložnosti za sodelovanje z ustanovami v lokalnem okolju pri izvajanju programa. Na koncu so bila predstavljena navodila za pripravo I. in II. dela izvedbenega načrta, ki ga morajo učitelji oddati v roku 30 dni od zaključka organiziranega dela usposabljanja. Udeleženci so prejeli 1 učno gradivo (Gradivo za izvedbo programa UŽU Razgibajmo življenje z učenjem) z napotki in navodili za izvajanje programa, opredelitvijo izobraževanja starejših za oblikovanje socialnih omrežij in pomenom socialnih omrežij za kakovostno življenje starejših ter temeljnimi načeli pri izpeljavi programa. V usposabljanje je bilo vključenih 32 kandidatov.

Kandidati so morali za dokončanje usposabljanja pripraviti tudi izvedbeni načrt za navedeni program. Vse prejete izvedbene načrte smo pregledali in ocenili. Pogoje za dokončanje programa je izpolnilo 30 kandidatov za učitelje v programu UŽU Razgibajmo življenje z učenjem, 23 udeležencem smo izdali potrdilo o usposobljenosti, 7 kandidatom za učitelje pa obvestilo, da so opravili vse obveznosti po programu, potrdilo o usposobljenosti pa bodo prejeli, ko bodo končali še temeljno usposabljanje učiteljev v programih UŽU.

Aktivnost je bila s tem realizirana, kazalnik število udeležencev smo presegli, saj je obveznosti po programu končalo 30 kandidatov, namesto načrtovanih 20, smo pa od načrtovanih 32 ur usposabljanja izpeljali le 24 ur. Za krajše usposabljanje smo se odločili predvsem zato, ker je program nov in razen pilotne izvedbe še ni drugih izkušenj z izvajanjem programa pri nas.

Da bi udeležence usposabljanja seznanjali z možnostmi izobraževanja in o poteku podprojekta seznanjali drugo zainteresirano javnost, smo o tem večkrat poročali na spletu:

e-Novičke:

  • v aprilski številki (str. 6) smo objavili informacijo o zaključenem temeljnem usposabljanju izvajalcev programa Branje za znanje in branje za zabavo (BZZ).

spletna stran izobraževalne dejavnosti ACS, rubrika Napovedujemo:

spletna stran Andragoškega centra Slovenije, rubrika Aktualno izobraževanje:

  • pred pričetkom Temeljnega usposabljanja izvajalcev programa BZZ – Branje za znanje in branje za zabavo smo objavili informacijo o načrtovani izpeljavi tretje izvedbe temeljnega usposabljanja;
  • pred pričetkom Temeljnega usposabljanja izvajalcev programa Knjige so zame in programa UŽU Razgibajmo življenje z učenjem smo objavili informacijo o načrtovani izpeljavi temeljnega usposabljanja za oba programa.

spletna stran izobraževalne dejavnosti ACS, rubrika Dogodki:

  • po končanih aktivnostih v okviru Temeljnega usposabljanja izvajalcev programa UŽU Razgibajmo življenje z učenjem smo v rubriki Dogodki na spletni strani izobraževalne dejavnosti ACS objavili informacijo o izpeljanem temeljnem usposabljanju (http://izobrazevanje.acs.si/dogodki/?id=450).
Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki