Smernice strategije razvoja temeljnih spretnosti zaposlenih


Poznano je dejstvo, da sodi Slovenija med države, kjer se ljudje srečujejo tudi s problemom dostopa do razvoja temeljnih spretnosti, med katere sodi tudi pismenost pri delu. O tem govorijo rezultati in analize podatkov o gibanjih na trgu dela, o strukturnih značilnostih aktivnega prebivalstva, še posebej zaposlenih, ter podatki o individualnih dosežkih pismenosti in priložnostih za ohranjanje in izboljševanje individualnih dosežkov pismenosti na delovnem mestu. Problema se zavedajo ne le izobraževalci in raziskovalci, temveč tudi socialni partnerji, saj so se prijazno odzvali vabilu tako ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, sindikati in gospodarska zbornica.
 
Predlog Smernic strategije razvoja temeljnih spretnosti zaposlenih (v nadaljevanju Smernice) je bil pripravljen na podlagi izsledkov raziskovalnega projekta Delovno mesto kot dejavnik razvoja temeljnih spretnosti (Ivančič, Andragoška spoznanja, 2004), ki sta ga sofinancirala Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. V projektu so bili posebej obdelani podatki o zaposlenih, njihovih dosežkih na področju pismenosti, priložnostih, ki jih imajo na delovnih mestih za ohranjanje in razvijanje pismenosti ter vplivu na njihovo konkurenčnost na trgu dela iz mednarodne raziskave o pismenosti odraslih (Možina, 2001). Leta 2007 je Andragoški center Slovenije s finančno podporo Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport vsebinsko dopolnil in pripravil za objavo v publikaciji.
 
Smernice sestavljata dva dela:
  • V Izhodiščih so predstavljene utemeljitve in razlogi za pripravo Smernic (pomen vlaganja v zviševanje temeljnih spretnosti zaposlenih, ukrepi nekaterih držav na tem področju) in opredeljeni pojmi, ki se uporabljajo za temeljne spretnosti. S kvantitativnimi in kvalitativnimi kazalci so ponazorjeni izobrazbena sestava delovno aktivnega prebivalstva in potrebe delodajalcev po delavcih, problem pismenosti zaposlenih v Sloveniji, njihovi dosežki v pismenosti, njihove priložnosti za rabo branja, pisanja in računanja na delovnem mestu ter vlaganje v nadaljevalno izobraževanje in usposabljanje. Posebej so predstavljeni dozdajšnji ukrepi za razvoj pismenosti pri nas.
  • Predlog Smernic sestavljajo cilji, pravno formalna podlaga, ciljne skupine, institucije, postopki in pristojnosti. Kot prednostne ciljne skupine so opredeljeni: nekvalificirani in polkvalificirani delavci v primarnih dejavnostih, gradbeništvu in predelovalni industriji, zaposlene osebe v kvalificiranih kmetijskih, industrijskih in obrtnih poklicih. Zaposleni, starejši od 40 let, so obravnavani prednostno. Ukrepi za razvoj pismenosti so razvrščeni v pet področij: promocija, strategije in prijemi za prepoznavanje primanjkljajev, izboljševanje dostopnosti, razvoj in implementacija programov in aktivnosti za odpravljanje primanjkljajev, spodbude za vlaganje v razvoj temeljnih spretnosti in pismenosti na delovnem mestu za posameznike in podjetja. Predlog Smernic daje tudi priporočila za financiranje razvijanja temeljnih spretnosti zaposlenih ter določa kazalce za spremljanje in vrednotenje doseganja ciljev Smernic. Kazalci so razvrščeni v dve skupini: v kazalce o udeležbi zaposlenih v programih za zviševanje ravni pismenosti ter v ukrepe/spodbude delodajalcev in vlade za razvijanje pismenosti zaposlenih.
Smernice je podprl Strokovni svet za izobraževanje odraslih na seji dne 13. septembra 2007 in predlagal, da jih obravnavajo sindikati in izoblikujejo svoje stališče. Pristojnim resorjem in socialnim partnerjem je priporočil, da upoštevajo Smernice pri pripravi ukrepov za večjo dostopnost vseh izobrazbeno prikrajšanih zaposlenih do izobraževanja in usposabljanja. Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve pa je predlagal, da Smernice predloži v obravnavo in potrditev Ekonomsko socialnemu svetu. Smernice so eden od instrumentov, s katerim lahko država pospeši uresničevanje strateških in operativnih ciljev Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih (ReNPIO, 2004) in pripomore k razvoju temeljne infrastrukture na tem področju. S Smernicami prispeva slovenska andragoška stroka tudi k uresničevanju evropskih priporočil za razvoj ključnih kompetenc, zagotavljanje pravičnosti ter povečevanje dostopa do izobraževanja izobrazbeno in drugače prikrajšanim skupinam odraslih.
 
Pripravo in izdajo Smernic sta denarno omogočila Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad. Publikacija je brezplačna in jo lahko naročite pri Katarini Šešet (e-pošta: katarina.seset@acs.si ali tel.: 01 5842 578).


Datoteke:


Smernice strategije razvoja temeljnih spretnosti zaposlenih


<< nazaj

Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki