Strokovna podpora področju razvoja temeljnih kompetenc odraslih 2016– 2022

Zagotavljanje enakih možnosti vsem družbenim skupinam za sodelovanje v družbi je pomembno ne samo za blaginjo in kakovost življenja posameznika, temveč tudi za razvoj gospodarstva in blaginjo celotne družbe.

Projekt ESS Strokovna podpora področju razvoja temeljnih kompetenc odraslih 2016–2022 (krajše ESS Razvoj kompetenc odraslih) se osredotoča na spodbujanje vključevanja v izobraževanje in dvig kakovosti izobraževanja pod zastopanih in ranljivih skupin. Namen projekta je razvijati strokovne podlage za razvoj temeljnih zmožnosti in pismenosti odraslih in s tem prispevati k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje (VŽU), izboljšanje zmožnosti, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti, mobilnosti, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi, ter umestiti doslej razvite aktivnosti za krepitev kakovosti izobraževanja odraslih v nacionalni sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v izobraževanju, zagotoviti nadaljnje razvojno in svetovalno delo za izvajanje samoevalvacije v izobraževalnih organizacijah. S projektom ESS Razvoj kompetenc odraslih prispevamo k uresničevanju strateških ciljev in zagotavljamo dodano vrednost tako v okviru specifičnega cilja 1 Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje kot tudi na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji na sploh.

Cilji NPO Razvoj kompetenc odraslih so:

  • razviti strokovne podlage, izobraževalni program ter inovativna gradiva, pristope in inštrumente, ki bodo prispevali k večji prepoznavnosti, boljši prilagojenosti potrebam odraslih ter kvalitetnejšemu izvajanju izobraževalnih programov za pridobivanje temeljnih kompetenc nižje izobraženih in manj usposobljenih, s posebnim poudarkom na zaposlenih in starejših od 45 let; in
  • pripraviti strokovne podlage za umeščanje samoevalvacije izobraževanja odraslih v nacionalni referenčni okvir za kakovost ter razvoj programa usposabljanja, IKT orodja in nova učna gradiva, ki pomenijo nadgradnjo dosedanjih dosežkov pri uveljavljanju samoevalvacije v izobraževanje odraslih.

Projekt obsega štiri aktivnosti, ki so nadalje razdeljene v posamezne naloge, predstavljajo pa vsebinsko zaokrožene vendar pa povezane celote za doseganje ciljev projekta, in sicer:

  1. Razvoj strokovnih gradiv in programov ter pristopov v inovativnih učnih okoljih,
  2. Razvoj novih pristopov in strokovna podpora izvajalcem,
  3. Izvajanje novih oblik promocije različnim javnostim v sodelovanju z izvajalci, ter
  4. Sistemsko umeščanje in nadaljnji razvoj samoevalvacije v izobraževanju odraslih.

S projektom NPO zaokrožujemo v projektu ESS Razvoj pismenosti 2011–2014 začet celostni pristop razvoja inovativnih orodij in programov, usmerjenih na poznavanja in uporabo temeljnih zmožnosti za ranljive skupine prebivalcev, več rezultatov projekta Razvoj pismenosti. Razvoj področja pismenosti in zmožnosti za ranljive skupine zahteva izredno dobro poznavanje razmer na terenu, kar je nesporno pokazal projekt ESS Evalvacija JV programov za razvoj pismenosti 2009–2010, več rezultatov projekta Evalvacija JV programov. S strokovnimi podlagami, ki so bile izdelane v okviru projekta ESS Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih 2013–2015, smo ta cilj dosegli, saj so utemeljene na empiričnih podatkih in mednarodnih primerjalnih analizah o kompetencah slovenskega prebivalstva od 16 do 65 let, več rezultatov projekta PIAAC. Te strokovne podlage so ključno izhodišče za izvajanje aktivnosti, ki so načrtovane za doseganje ciljev tega projekta. Prek strokovnih in promocijskih dogodkov, bomo nudili strokovno podporo izvajalcem in drugim deležnikom pri razvoju temeljnih zmožnosti odraslih, s čimer bomo zagotovili trajno in ustrezno uporabo rezultatov projekta. Za preizkušanje novih pristopov bomo opolnomočili različne deležnike, da se bodo povečale promocijske aktivnosti za razvoj spretnosti na nacionalni ravni. Zamišljeno pa je tudi usposabljanje izobraževalcev, ki ranljive odrasle usposabljajo za odzivanje na potrebe na trgu dela, hkrati pa jih spodbujajo k razvoju kompetenc. Končni namen pa je, da bi se ranljivi odrasli usposobili za odzivanje na potrebe na trgu dela in v zadostni meri opremili s kompetencami, potrebnimi za ustvarjanje delovnih mest.

V programskem obdobju 2016–2020 želimo zagotoviti trajnost dosežkov na področju razvoja kakovosti v izobraževanju odraslih iz prejšnje finančne perspektive na način, da jih vključimo v referenčni okvir za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na nacionalni ravni in jih na ta način sistemsko umestimo ter zagotovimo usposabljanje in strokovno podporo izvajalcem pri vpeljevanju novih nacionalnih smernic v njihove notranje sisteme kakovosti. Z nadaljnjim razvojem mehanizmov kakovosti, ki jih predvidevamo v projektu – predvsem takšnih, ki v organizacijah za izobraževanje odraslih sprožajo premisleke o andragoških standardih in ukrepanje v skladu z njimi, je potrebno krepiti zmožnosti izvajalcev, da bodo ustrezno izvedbeno prilagodili izobraževanje ranljivim ciljnim skupinam ter s tem prispevali k doseganju njihove večje uspešnosti v izobraževanju. Na ta način bomo zagotovili strokovno podporo organizacijam izobraževanja odraslih pri ohranjanju in nadaljnjem razvoju njihovih notranjih sistemov kakovosti. Posledično bodo od tega imele koristi različne ciljne skupine odraslih, ki se vključujejo tako v izobraževalne programe za pridobitev temeljnih kompetenc, kot v druge vrste izobraževanja odraslih.

Doseženi rezultati v letu 2016 in letu 2017 so predstavljeni v arhivu.

Vodja projekta na ACS: mag. Estera Možina (T: 01 5842 591; E: ester-mozina@acs.si)

Strokovni sodelavci projekta za področje temeljnih kompetenc: dr. Petra Javrh, Katja Bider, Katja Kragelj

Strokovni sodelavci za področje kakovosti: dr. Tanja Možina, Jasmina Orešnik, Aleksandra Radojc

Administrativno finančna sodelavka projekta: Darja Pegan Žvokelj

Skrbnik pogodbe na MIZŠ: mag. Marko Šiška

Vrednost projekta: 833.375,00 EUR, EU 80%, nacionalni delež 20%.

Obdobje izvajanja projekta: 1. 4. 2016–31. 3. 2022
 

 
Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki