Razvoj pismenosti in priznavanje učinkov neformalnega učenja 2009–2011

Projekt Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje učinkov neformalnega učenja od 2009 do 2011 izhaja iz ciljev, ki so zapisani v Operativnem programu razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, kjer je v razvojni prioriteti Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja posebej poudarjeno, da razvoj virov v sodobni družbi vse bolj temelji ne samo na formalnem, temveč tudi drugih, neformalnih oblikah in načinih učenja in izobraževanja. Elemente vseživljenjskega učenja je treba krepiti z vključevanjem in priznavanjem različnih oblik izobraževanja in učenja, z zagotavljanjem mehanizmov za vključevanje odraslih v izobraževanje tudi po pridobljeni osnovni usposobljenosti ter z zagotavljanjem potrebne infrastrukture za uresničevanje teh ciljev.

S projektom želimo prispevati k razvoju metodologij in tehnik za ugotavljanje, merjenje in vrednotenje učinkov neformalnega učenja odraslih in še posebej pa k ustreznemu razvijanju kompetenc strokovnih delavcev v omrežju izobraževalcev odraslih za kakovostno izpeljavo teh postopkov. Z vidika ustreznosti, dostopnosti, kakovosti in učinkovitosti presojamo tisti del neformalne izobraževalne ponudbe za odrasle, ki prispeva k razvoju pismenosti in ključnih kompetenc odraslih oziroma spodbuja k nadaljevanju ali ponovnemu vključevanju odraslih v izobraževanje, na trg dela ali v družbo.

Projekt obsega dva vsebinska sklopa: 

Rezultati dve in pol letnega projekta so bili strokovni javnosti predstavljeni na zaključni konferenci z naslovom Za odrasle ustvarjamo nove priložnosti, ki je bila 7. decembra 2011 v Grand hotelu Union v Ljubljani. Gradiva s konference so dostopna na spletni strani: http://pro.acs.si/razvoj2011.

V okviru celotnega projekta smo opravili pomemben strokovni razmislek o tem, koliko smo v Sloveniji uspešni pri vključevanju ranljivih skupin odraslih v izobraževanje in usposabljanje in kakšne so dobre prakse ter smernice za nadaljnje delo izobraževalcev odraslih na tem področju v naslednjih letih. Naredili smo nekaj pomembnih korakov naprej pri razvoju koncepta vrednotenja in priznavanja ter pri umeščanju področja v izobraževanju odraslih. Srečevanje in povezovanje nosilcev različnih strokovnih in političnih dejavnosti na tem področju v skupno delovno skupino, izmenjava pogledov ter preučevanje primerov iz aktualne prakse vrednotenja in priznavanja pa lahko v prihodnje bistveno poveča možnosti tudi za celovito sistemsko ureditev področja priznavanja. Začeto delo bomo lahko nadaljevali v okviru nadaljevanja projekta v obdobju 2011–2014, pri čemer bo največji izziv vpeljevanje prenovljenih in novih programov v prakso ter soočanje z razvojnimi izzivi, kot so: 

  • priznavanje neformalno pridobljenega znanja, 
  • svetovalno in podporno delo za pripadnike ranljivih skupin pred, med in po vključitvi v izobraževanje, 
  • posodabljanje temeljnega usposabljanja strokovnih delavcev z vidika razvoja in ugotavljanja temeljnih zmožnosti in ključnih kompetenc pri odraslih v lokalnih okoljih, 
  • stalno strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev in skrb za razvoj kariere, 
  • strokovno in razvojno delo z omrežjem ustanov, ki podpirajo ugodno okolje programe in svetovanje posameznikom, 
  • ustvarjanje primernih sistemskih pogojev za izvajanje programov, ki podpirajo doseganje predvidenih učinkov programov ter 
  • zavezanost promociji pismenosti in temeljnih zmožnosti na nacionalni in lokalnih ravneh.

ACS je projekt izvajal od 1. januarja 2009, zaključil pa se je 31. decembra 2011. Doseženi rezultati projekta in njegov doprinos k razvoju področja so objavljeni tukaj in v arhivu posameznih podprojektov.

Skupna vrednost projekta je 443.965,81 EUR, od tega prispeva Evropski socialni sklad 85 % ali 377.370,93 EUR, Ministrstvo za šolstvo in šport pa 15 % ali 66.594,88 EUR. Projekt je omogočil zaposlitev za določen čas štirim strokovnim sodelavcem.


Osebi za stike:

Vodja projekta:
Koordinatorica projekta: 
Metka Svetina
mag. Estera Možina
ACS
ACS, Šmartinska 134a, Ljubljana
 
T: 01 5842 591
   

Povezave: 
http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/projektna_enota_za_izvajanje_kohezijske_politike 
http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/  

 
Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki